Use of APIs provided by cryptocurrency exchanges

Thesis title: Využití API poskytované burzami kryptoměn
Author: Klyusa, Oleksandr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sládek, Pavel
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kryptoměvych burz a technologií API. Cílem dané práce je tvorba uživatelského textového rozhraní, fungujícím na technologií API pro dotazování kryptoměnových burz k získání potřebných dat. Prvním dílčím cílem k naplnění hlavního cílů, je seznámení čtenáře s pojmem takového digitálního aktivu jako kryptoměna a ekosystému kryptoměn. Následně bakalářská práce je věnovaná kryptoměnovym burzám, jejích podstatě, činnostem a rozdílem mezi druhy. Poté přejdeme na technologií API a jeho tvorbu, architekturu, podpořené programovací jazyky, bezpečnost rozhraní a API Management. Po seznámení čtenáře s API následuje praktická část, ve které je vybráno několik kryptoměnovych burz, které jsou mezi sebou porovnané z pohledu technologie API. Následně z předem popsaných burz použijeme jejich API k návrhu a implementaci programu, fungujícím na uživatelském textovým rozhraní. Na konci práce je uvedeno shrnutí o výsledcích aplikace a tipy k jeho zlepšení.
Keywords: kryptoměny; kryptoměnová burza; API; integrace API
Thesis title: Use of APIs provided by cryptocurrency exchanges
Author: Klyusa, Oleksandr
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sládek, Pavel
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of cryptocurrency exchanges and API technologies. The aim of the thesis is the creation of a text-based user interface, running on API technology for querying cryptocurrency exchanges to obtain the necessary data. The first sub-objective to fulfill the main objective, is to introduce the reader to the concept of such digital asset as cryptocurrency and the cryptocurrency ecosystem. Subsequently, the bachelor thesis is dedicated to cryptocurrency exchanges, its purpose, activities and the difference between the types. Then we move on to the API technology and its creation, architecture, supported programming languages, interface security and API Management. After introducing the reader to the API, a practical section follows in which several cryptocurrency exchanges are selected and compared with each other in terms of API technology. Then, from the previously described exchanges, the API is used to design and implement a program running on a text-based user interface. At the end of the paper, a summary of the application results and tips to improve it are presented.
Keywords: API integration; cryptocurrencies; cryptocurrency exchange; API

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 11. 2022
Date of submission: 29. 6. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82932/podrobnosti

Files for download

    Last update: