Community portal for users of XDENT and LABINO services

Thesis title: Komunitní portál pro uživatele služeb XDENT a LABINO
Author: Lajtkep, Matěj
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vojíř, Stanislav
Opponents: Smutný, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Společnost Infinity Energy s.r.o. se zabývá vývojem webových aplikací, které mají za cíl usnadnit práci stomatologům a laborantům. Pro tento účel tato společnost vyvinula aplikace XDENT a LABINO. V současné době ale uživatelé nemají jednoduché a jednoznačné řešení pro výměnu informací mezi sebou, získání návodů a vyjádření zpětné vazby. Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout a implementovat webovou aplikaci s názvem „Infinity Community“, která uživatelům aplikací XDENT a LABINO umožní jednoduše sdílet a získávat informace, zobrazit návody a vyjádřit zpětnou vazbu k aplikacím XDENT a LABINO. Práce nejprve seznámí čtenáře s aplikacemi XDENT, LABINO, jejich uživatelskou základnou a současnými problémy. Dále je provedena analýza požadavků pro první verzi a jsou analyzována dostupná řešení. Po této analýze je proveden samotný návrh aplikace. Součástí této práce je také seznámení s důležitými technologiemi, které byly využity k implementaci této aplikace. V další části autor popisuje zajímavější části aplikace. Dále pak bude popsán průběh testování aplikace a k jakým výsledkům testování vedlo. Na závěr byla aplikace otestována a spuštěna do testovacího provozu.
Keywords: podpora uživatelů; webová aplikace; Vue.js; .NET 6; komunitní centrum; XDENT; LABINO
Thesis title: Community portal for users of XDENT and LABINO services
Author: Lajtkep, Matěj
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vojíř, Stanislav
Opponents: Smutný, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
The company Infinity Energy s.r.o. deals with the development of web applications that aim to facilitate the work of dentists and laboratory technicians. For this purpose, this company has developed the XDENT and LABINO applications. Currently, however, users do not have a simple and unambiguous solution for exchanging information with each other, obtaining instructions and expressing feedback. This bachelor's thesis aims to design and implement a web application called "Infinity Community" that will allow users of XDENT and LABINO to easily share and obtain information, view tutorials, and give feedback on XDENT and LABINO. The thesis first introduces the reader to the XDENT, LABINO applications, their user base, and current problems. Furthermore, the requirements for the first version are analysed and the available solutions are analysed. After this analysis, the actual design of the application is carried out. Part of this work is also familiarization with the important technologies that were used to implement this application. In the next part, the author describes the more interesting parts of the application. Next, it will be described how the application was tested and what the results of the testing were. And finally, the application was tested and launched in test environment.
Keywords: web application; XDENT; Vue.js; user support; .NET 6; LABINO; community center

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 10. 2022
Date of submission: 11. 12. 2023
Date of defense: 2. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82392/podrobnosti

Files for download

Private annex
Private file
Download
Private annex
Private file
Download
    Last update: