Monetary Policy and Digital Money in the 21st Century

Thesis title: Měnová politika a digitální peníze ve 21. století
Author: Adámek, Matěj
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Řežábek, Pavel
Opponents: Bednář, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením významu vzniku a zavedení digitálních peněz centrální banky (CBDC). Práce analyzuje a stanovuje hlavní implikace zavedení CBDC pro spotřebitele, měnovou politiku centrální banky a pro ekonomiku při současném omezení nebo zrušení hotovosti. Práce zkoumá a komparuje strukturu platebního styku v Česku, v eurozóně, ve Švédsku, v Norsku a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska od začátku 21. století. Optimální předpoklady pro zavedení všeobecně dostupných digitálních peněz mají země s nízkou využívaností hotovosti. Z výzkumu vyplývá, že těmito zeměmi jsou Švédsko a Norsko. Formální zrušení hotovosti není reálné a nízká využívanost hotovosti je zapříčiněna především působením obchodníků a spotřebitelů. Práce zjišťuje, že míra využívanosti hotovostní formy peněz je zásadním faktorem ovlivňujícím význam digitálních peněz. Při koexistenci hotovosti a elektronických peněz postrádá CBDC význam. Bezhotovostní prostředí spolu s CBDC umožní centrální bance snadněji dosahovat svého měnověpolitického cíle. Transmise měnové politiky se stává efektivnější. Optimálního efektu je dosaženo pomocí programovatelnosti CBDC. Ta v bezhotovostní ekonomice umožňuje stanovit efektivní zápornou úrokovou sazbu nebo jiná omezení. Rizikem zvýšení efektivity transmisního mechanismu je převoditelnost měn. Přesunutí všech transakcí do digitálního prostředí sníží úroveň anonymity a soukromí spotřebitelů. Implikací zavedení CBDC a omezení či zrušení hotovosti pro ekonomiku je zvýšení výkonu ekonomiky měřeného hrubým domácím produktem.
Keywords: Digitální peníze centrální banky; hotovost; peníze; měnová politika; CBDC; centrální banka
Thesis title: Monetary Policy and Digital Money in the 21st Century
Author: Adámek, Matěj
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Řežábek, Pavel
Opponents: Bednář, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the importance of the origin and introduction of a central bank digital currency /CBDC/. The study analyses and determines the main implications of the launch of CBDC for consumers, central bank monetary policy and an economy with a simultaneous restriction or cancellation of cash. The thesis examines and compares the structure of means of payments in the euro area, the Czech Republic, Sweden, Norway and the United Kingdom from the beginning of the 21st century. Countries with low cash usage have optimal preconditions for the introduction of commonly available digital money. The research indicates that foremost among such countries are Sweden and Norway. The formal abolition of cash is unlikely, and low cash usage is caused predominantly by the influence of wholesale and retail tradesmen and consumers. The thesis finds that the extent of cash usage is the key aspect influencing the importance of digital money. When cash and electronic money coexist, CBDC loses its meaning. The cashless environment together with CBDC enables the central bank to achieve its monetary policy target more easily. Therefore monetary policy transmission becomes more effective. The optimal effect is reached by means of CBDC programmability, which in a cashless economy enables for the determination of the effective negative interest rate or other restrictions. The convertibility of currencies is an obstacle to increasing the effectiveness of the transmission mechanism. The transferral of all transactions into the digital environment decreases the consumer anonymity and privacy. The economic implication of the introduction of CBDC and the restriction or abolition of cash is an increased output in the economy as measured by gross domestic product.
Keywords: CBDC; Central Bank Digital Currency; Cash; Monetary Policy; Central Bank; Money

Information about study

Study programme: Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 12. 2022
Date of submission: 11. 5. 2023
Date of defense: 31. 5. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83233/podrobnosti

Files for download

    Last update: