The mapping of barriers to the employment of disabled people and people with health disadvantages in the Czech labor market

Thesis title: Zmapování bariér při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním znevýhodněním na českém pracovním trhu
Author: Vávrová, Veronika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Černá, Daniela
Opponents: Legnerová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat bariéry, se kterými se osoby se zdravotním postižením na pracovním trhu setkávají. V teoretické části se práce opírá o právní rámec, který se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením souvisí. Dále představuje druhy zdravotního postižení, výsledky šetření Českého statistického úřadu z roku 2018 a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. V praktické části práce je proveden kvalitativní výzkum metodou polostrukturovaných rozhovorů se šesti osobami se zdravotním postižením. Díky rozhovorům jsou získána podrobná a rozsáhlá data. Ta jsou přepisována za použití softwaru MAXQDA 2022 a kódována pomocí softwaru QDA Miner Lite. Je zjištěno, že osoby se zdravotním postižením se na pracovním trhu setkávají s nedostatečnou sebedůvěrou při hledání zaměstnání, s nedostatkem pozic pro OZP, s nejrůznějšími předsudky ze strany zaměstnavatelů, s nutností zatajovat status OZP, s neznalostí a strachem zaměstnávat OZP a mnohými dalšími bariérami. Na závěr práce je uvedeno vyhodnocení a jsou navržena opatření, která mohou zjištěné bariéry eliminovat.
Keywords: bariéry; osoby se zdravotním postižením; zaměstnání; pracovní trh
Thesis title: The mapping of barriers to the employment of disabled people and people with health disadvantages in the Czech labor market
Author: Vávrová, Veronika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Černá, Daniela
Opponents: Legnerová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis aims to map the barriers that people with disabilities face in the labour market. The theoretical part of the thesis is based on the legal framework related to the employment of people with disabilities. It also presents the types of disability, the results of the 2018 Czech Statistical Office survey and active employment policy instruments. In the practical part of the thesis, qualitative research is conducted using semi-structured interviews with 6 persons with disabilities. Thanks to the interviews, detailed and extensive data are obtained. These are transcribed using MAXQDA 2022 software and coded using QDA Miner Lite software. It is found that people with disabilities in the labour market face lack of confidence in seeking employment, lack of positions for people with disabilities, various prejudices from employers, having to conceal their PWD status, low level of awareness and fear of employing people with disabilities and many more barriers. The paper concludes with an evaluation and suggests measures that can eliminate the identified barriers.
Keywords: people with disabilities; employment; labor market; barriers

Information about study

Study programme: Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 2. 2023
Date of submission: 15. 5. 2023
Date of defense: 7. 6. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83641/podrobnosti

Files for download

    Last update: