Strategic analysis of the Company NeusLab

Thesis title: Strategická analýza společnosti NeusLab
Author: Rupasova, Alisa
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Heřman, Jan
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou společnosti NeusLab. Daná firma působí na trhu vzdělávání dětí v oblasti robotiky a programování. Cílem práce je provést její strategickou analýzu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá z popisu metod, které jsou následně aplikovány v praktické části. V této práci je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Pro analýzu vnějšího prostředí firmy jsou použity PESTEL analýza, analýza konkurence společnosti, mapa konkurenčních skupin a Porterova analýza pěti sil. Jako metody hodnocení vnitřních zdrojů a schopností firmy jsou zvoleny VRIO analýza, portfolio analýza a finanční analýza. SWOT analýza slouží k přehlednému stanovení a zhodnocení vnějších a vnitřních podmínek vztahujících se k firmě. Na základě těchto analýz jsou navržena strategická doporučení pro vrcholový management podniku.
Keywords: PESTEL analýza; Porterův model pěti sil; VRIO analýza; Strategická analýza; SWOT analýza
Thesis title: Strategic analysis of the Company NeusLab
Author: Rupasova, Alisa
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Heřman, Jan
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is about the strategic analysis of NeusLab. The company is working in the market of children's education in the field of robotics and programming. The aim of the thesis is to perform a strategic analysis of the company. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part consists of a description of the methods that are then applied in the practical part. There is an analysis of the internal and external environment of the company is performed in this thesis. The PESTEL analysis, the competitive analysis of the company, the map of competitive groups and Porter's five forces model are used for the analysis of the external environment of the company. VRIO analysis, portfolio analysis and financial analysis are used as methods to evaluate the internal resources and capabilities of the firm. SWOT analysis is used to determine and evaluate the external and internal conditions related to the firm. Based on these analyses, strategic recommendations are proposed to the top management of the firm.
Keywords: Strategic analysis; PESTEL analysis; Porter's five forces model; SWOT analysis; VRIO Framework

Information about study

Study programme: Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2022
Date of submission: 19. 9. 2023
Date of defense: 18. 10. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82345/podrobnosti

Files for download

    Last update: