The impact of remote working on Employee Motivation and Engagement

Thesis title: The impact of remote working on Employee Motivation and Engagement
Author: Subind, Vinayak
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Stříteský, Marek
Opponents: Říhová, Gabriela
Thesis language: English
Abstract:
Performance management is a very essential part of organizational performance and execution of activities. As a result, this is essential to enabling sustained performance and ensuring that its goals are achieved. The focus of this study is to examine the aspects of performance management systems and their role or effectiveness in an organization. The study explores the subject of performance management with regards to its importance within an organization, how it relates to performance management strategy, and its impact on organizational performance. Furthermore, it studies the link between performance management systems and employee motivation. This study will present a comprehensive comparative analysis of performance management systems (PMS) with a primary focus on Microsoft, supplemented by case studies of IBM and Oracle for contextual insights. The research incorporates qualitative findings from a survey of 50 Microsoft employees, aiming to identify disparities, challenges, and potential areas for improvement in the organization's approach to employee performance assessment.
Keywords: Learning and Development; Performance Management; Human resources; Employee performance; Performance review
Thesis title: Systém řízení výkonnosti v organizaci - strategie a praxe
Author: Subind, Vinayak
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Stříteský, Marek
Opponents: Říhová, Gabriela
Thesis language: English
Abstract:
Řízení výkonnosti je velmi důležitou součástí organizačního výkonu a provádění činností. V důsledku toho je to nezbytné pro umožnění trvalého výkonu a zajištění dosažení jeho cílů. Cílem této studie je prozkoumat aspekty systémů řízení výkonnosti a jejich roli či efektivitu v organizaci. Studie zkoumá předmět řízení výkonnosti s ohledem na jeho důležitost v rámci organizace, jak souvisí se strategií řízení výkonnosti a jeho dopad na výkonnost organizace. Dále studuje souvislost mezi systémy řízení výkonnosti a motivací zaměstnanců. Tato studie představí komplexní srovnávací analýzu systémů řízení výkonu (PMS) s primárním zaměřením na Microsoft, doplněnou o případové studie IBM a Oracle pro kontextové pohledy. Výzkum zahrnuje kvalitativní zjištění z průzkumu mezi 50 zaměstnanci společnosti Microsoft, jehož cílem je identifikovat rozdíly, problémy a potenciální oblasti pro zlepšení v přístupu organizace k hodnocení výkonu zaměstnanců.
Keywords: řízení výkonu; lidské zdroje; hodnocení výkonu; výkon zaměstnanců; učení a rozvoj

Information about study

Study programme: Bachelor of Business Administration
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 2. 2023
Date of submission: 13. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83729/podrobnosti

Files for download

    Last update: