Costs of caring for people with Autism depending on the age of the affected person

Thesis title: Náklady na péči o osoby s autismem v závislosti na věku postiženého
Author: Homolková, Monika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pažitný, Peter
Opponents: Šimůnková, Klára
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá vyhodnocením nákladů na poruchy autistického spektra v závislosti na věku postiženého v podmínkách České republiky. Teoretickým východiskem hodnocení nákladů je metoda Cost of Illnes. Práce popi-suje její základní principy, zdroje dat a kategorie nákladů, které metoda rozlišuje. Práce shrnuje poznatky o poruchách autistického spektra, projevech a problémech postižených, diagnostice, klasifikaci a hodnocení nemoci, léčbě a péči, epidemiologii, dopadech na rodiny a o možnostech čerpání příspěvků a dávek státní sociální pod-pory. Práce též obsahuje přehled výzkumů v dané oblasti. Blíže se zaměřuje na možné náklady, které nemoc vyvolává dle jednotlivých kategorií. Výsledkem analýzy je kalkulace nákladů metodou Cost of Illnes ve vyšších stupních závislosti na péči v podmínkách ČR v pěti věkových kohortách.
Keywords: poruchy autistického spektra; náklady; péče; Autismus
Thesis title: Costs of caring for people with Autism depending on the age of the affected person
Author: Homolková, Monika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pažitný, Peter
Opponents: Šimůnková, Klára
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of the costs of autism spectrum disorders depending on the age of the affected person in the conditions of the Czech Republic. The theoretical starting point for cost evaluation is the Cost of Illness method. The thesis describes its basic principles, data sources and cost categories that the method distinguishes. The work summarizes knowledge about autism spectrum disorders, manifestations and problems of the affected, diagnosis, classification and assessment of the disease, treatment and care, epidemiology, effects on families and the possibilities of drawing state social support benefits and benefits. The thesis also contains an overview of research in the given area. It focuses more closely on the possible costs caused by the disease according to individual categories. The result of the analysis is the calculation of costs using the Cost of Illness method in higher degrees of dependence on care in the conditions of the Czech Republic in five age cohorts.
Keywords: disorders; costs; Autism; autism spectrum; care

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 5. 2021
Date of submission: 30. 4. 2024
Date of defense: 2024

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: