Use of robots in software testing

Thesis title: Use of robots in software testing
Author: Osovschi, Irina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Maryška, Miloš
Opponents: Sládek, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
Robotization has gained significant popularity in recent years, serving as a mean to automate various processes, especially those involving repetitive tasks across different industries. This master's thesis focuses on exploring the application of robotization in software testing, specifically in the context of automating regression testing. The thesis comprises both theoretical and practical components. The theoretical part delves into the subjects of robotization, software testing, and Robotic Process Automation (RPA). The practical aspect involves a comparative analysis of test automation using RPA with UiPath and a professional testing tool represented by Provar. Salesforce, a widely utilized platform in diverse industries, is chosen as the testing subject for this comparative analysis. The findings of this study aim to provide insights into the suitability of robotization for developing automated tests, determining whether it is a viable option for this purpose or not. By examining the effectiveness of using robots in automating regression testing, this thesis contributes to the understanding of the potential benefits and limitations of robotization in software testing.
Keywords: robot; automate; Robotic Process Automation; software testing; regression testing; Salesforce
Thesis title: Využití robotů při testování softwaru
Author: Osovschi, Irina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Maryška, Miloš
Opponents: Sládek, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
Robotizace si v posledních letech získala významnou oblibu a slouží jako prostředek k automatizaci různých procesů, zejména těch, které zahrnují opakující se úkoly v různých odvětvích. Tato diplomová práce se zaměřuje na zkoumání aplikace robotizace v testování softwaru, konkrétně v kontextu automatizace regresního testování. Práce obsahuje teoretickou i praktickou část. Teoretická část se ponoří do předmětů robotizace, testování softwaru a automatizace robotických procesů (RPA). Praktický aspekt zahrnuje srovnávací analýzu automatizace testování pomocí RPA s UiPath a profesionálním testovacím nástrojem reprezentovaným Provarem. Jako testovací předmět pro tuto srovnávací analýzu je vybrán Salesforce, široce používaná platforma v různých odvětvích. Závěry této studie mají za cíl poskytnout vhled do vhodnosti robotizace pro vývoj automatizovaných testů a určit, zda je pro tento účel dobrou volbou, či nikoli. Zkoumáním efektivity využití robotů při automatizaci regresního testování tato práce přispívá k pochopení potenciálních výhod a omezení robotizace při testování softwaru.
Keywords: robot; automatizace; testování software; regresní testování; Salesforce; Robotic Process Automation

Information about study

Study programme: Podniková informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 9. 2022
Date of submission: 29. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82382/podrobnosti

Files for download

    Last update: