The Thai middle-income trap: the role of foreign direct investment in an economic transformation

Thesis title: Thajská past středního příjmu: role přímých zahraničních investic v ekonomické transformaci
Author: Skrbek, Daniel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Kováčiková, Viera
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pasti středního příjmu. První kapitola poskytuje dostupné definice tohoto pojmu, shrnutí faktorů, které dle dostupné literatury způsobují pád země do této pasti a následně získané informace aplikuje na případ Thajska. Druhá kapitola je zaměřena na koncept přímých zahraničních investic, faktorů, které ovlivňují jejich pohyb a faktorů, které omezují schopnost země tyto investice využít k dosažení udržitelného hospodářského růstu. Součástí této kapitoly je rovněž analýza trendů toků přímých zahraničních investic do Thajska. Poslední kapitola této práce spojuje koncepty předchozích dvou kapitol a zjišťuje, které kroky jsou nutné k tomu, aby mohly přímé zahraniční investice Thajsku pomoci k úniku z pasti středního příjmu. Součástí třetí kapitoly je rovněž shrnutí rozhovorů, které byly prováděny s experty na Thajskou ekonomiku v rámci doplňkového šetření. Cílem této práce je definovat pojem past středního příjmu a zjistit, které faktory brání Thajsku v úniku z této pasti.
Keywords: past středního příjmu; HND na obyvatele; příjmové kategorie; hospodářský růst; udržitelnost; přímé zahraniční investice; investiční strategie; inovace; Thajsko
Thesis title: The Thai middle-income trap: the role of foreign direct investment in an economic transformation
Author: Skrbek, Daniel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Kováčiková, Viera
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the issue of the middle-income trap. The first chapter provides the available definitions of this concept, summarizes the factors that, according to the available literature, cause a country to fall into this trap and then applies the information to the case of Thailand. The second chapter focuses on the concept of foreign direct investment, the factors that influence its movement and the factors that limit a country's ability to use this investment to achieve sustainable economic growth. This chapter also includes an analysis of trends in FDI flows to Thailand. The last chapter of this thesis combines the concepts of the previous two chapters and identifies the steps necessary for FDI to help Thailand escape the middle-income trap. The third chapter also includes a summary of the interviews that were conducted with experts on the Thai economy as part of the supplementary research. The aim of this thesis was to define the concept of the middle-income trap and to find out which factors are preventing Thailand from escaping this trap.
Keywords: income categories; economic growth; sustainability; foreign direct investment; innovation; middle-income trap; GNI per capita; investment strategy; Thailand

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 8. 2022
Date of submission: 30. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81235/podrobnosti

Files for download

    Last update: