Forced labor in the 21st century

Thesis title: Nucená práce ve 21. století
Author: Pažout, Oldřich
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: De Castro, Tereza
Opponents: Sejkora, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Nucená práce omezuje udržitelný rozvoj a lidská práva lidí po celém světě. Cílem této práce bylo zmapovat nucenou práci ve světě, identifikovat příčiny a možnosti její nápravy, popřípadě omezení. Nucená práce se objevuje ve všech světových regionech, jak v rozvojových, tak rozvinutých zemích. Jedním z důvodů je nedostatečná národní legislativa, která komplexně nezahrnuje problematiku nucené práce. Většina nucené práce se vyskytuje v soukromém sektoru, a to až 86 %, zbylých 14 % je nařizováno státem. Nucenou práci lze eliminovat vytvořením komplexních národních legislativ, které by chránily práva zaměstnanců. Dále lze nucenou práci odstranit prostřednictvím naplňování Cílů udržitelného rozvoje a uzavíráním bilaterálních a multilaterálních dohod, které zahrnují „labour provisions“.
Keywords: Lidská práva; Udržitelný rozvoj; Nucená práce
Thesis title: Forced labor in the 21st century
Author: Pažout, Oldřich
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: De Castro, Tereza
Opponents: Sejkora, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Forced labor restricts sustainable development and human rights of people worldwide. The aim of this work was to map forced labor globally, identify its causes, and explore possibilities for its rectification or limitation. Forced labor occurs in all regions of the world, both in developing and developed countries. One of the reasons is insufficient national legislation that does not comprehensively address the issue of forced labor. The majority of forced labor exists in the private sector, accounting for up to 86 %, while the remaining 14 % is mandated by the state. Forced labor can be eliminated through the establishment of comprehensive national legislations that protect workers' rights. Furthermore, forced labor can be eradicated by fulfilling the Sustainable Development Goals and entering into bilateral and multilateral agreements that include labor provisions.
Keywords: Forced labour; Human rights; Sustainable development

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 8. 2022
Date of submission: 30. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81188/podrobnosti

Files for download

    Last update: