The Potential of Electromobility in City Tourism

Thesis title: Potenciál elektromobility v městském cestovním ruchu
Author: Burdová, Monika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Petrů, Zdenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá otázkou elektromobility v městském cestovním ruchu. Hlavním cílem je zanalyzování postoje uživatelů k elektrokolům a elektrokoloběžkám jako dopravního prostředku a určení, zda tato alternativní forma slouží pouze k městské přepravě či tuto možnost volí spotřebitelé i při svých dovolených v České republice a zahraničí. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojem cestovní ruch spolu s odvětvím dopravy a blíže zkoumá vztah a přínosnost elektromobility v městském cestovním ruchu s ohledem na okolní faktory. Část praktická obsahuje použitou metodologii, její zdůvodnění a průběh šetření. Dále obsahuje vyhodnocení analýzy kvantitativního výzkumu prostřednictvím dat získaných dotazníkovým šetřením. Výstupem práce je určení postoje současných i potencionálních uživatelů ke sdíleným elektrokolům a elektrokoloběžkám a návrh doporučení pro provozovatele, městské části či destinační organizace pohybující se v tomto odvětví.
Keywords: Sdílená mikromobilita; Městský cestovní ruch; Elektromobilita
Thesis title: The Potential of Electromobility in City Tourism
Author: Burdová, Monika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Petrů, Zdenka
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of electromobility in city tourism. The aim of the thesis is to analyse the attitude of users towards e-bikes and e-scooters as a means of transport and to determine whether this alternative form serves only for city transport or whether consumers also choose this option during their holidays in the Czech Republic and abroad. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part defines the concept of tourism together with the transport sector and examines in more detail the relationship and benefits of electromobility in city tourism with respect to environmental factors. The practical part contains the methodology used, its justification and the course of the investigation. It also includes an evaluation of the quantitative research analysis through the data collected by the questionnaire survey. The output of the thesis is the identification of the attitudes of current and potential users towards shared e-bikes and e-scooters and the proposal of recommendations for operators, municipalities or destination organisations moving in this sector.
Keywords: Electromobility; Shared micromobility; City tourism

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 7. 2022
Date of submission: 30. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80967/podrobnosti

Files for download

    Last update: