Prerequisites for the Development of Tourism in Bosnia and Herzegovina

Thesis title: Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v Bosně a Hercegovině
Author: Petrová, Marie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Žufan, Jan
Opponents: Černý, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza předpokladů cestovního ruchu v Bosně a Hercegovině a návrh produktů cestovním kancelářím pro tuto destinaci. Na základě zjištěných dat jsou vytvořené náměty, které mohou posloužit jako inspirace pro české cestovní kanceláře za účelem rozšíření jejich stávající nabídky zájezdů do Bosny a Hercegoviny. V teoretické části práce je vymezen pojem cestovní ruch a členění klasifikace dělící se na druhy a formy. Teoretická část též vysvětluje chápání pojmů destinace cestovního ruchu, SWOT analýza, PEST analýza a především představuje základní vymezení předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu v destinaci. Praktická část se zabývá výhradně hodnocením předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu v Bosně a Hercegovině. V práci je zkoumán příjezdový cestovní ruch a analýza nabídky zájezdů do této země českými cestovními kancelářemi. Následně je provedena PEST a SWOT analýza. Výsledkem jsou náměty vhodné pro tvorbu produktů.
Keywords: Cestovní ruch; Hodnocení předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu v destinaci; SWOT analýza; Bosna a Hercegovina
Thesis title: Prerequisites for the Development of Tourism in Bosnia and Herzegovina
Author: Petrová, Marie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Žufan, Jan
Opponents: Černý, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse the tourism prerequisites in Bosnia and Herzegovina and to propose products to travel agencies for this destination. On the basis of the identified data, suggestions are made that can serve as an inspiration for Czech travel agencies in order to expand their existing offer of tours to Bosnia and Herzegovina. The theoretical part of the thesis defines the concept of tourism and the classification into types and forms. The theoretical part also explains the understanding of the concepts of tourism destination, SWOT analysis, PEST analysis and above all presents the basic definition of the prerequisites for the development of tourism in the destination. The practical part deals exclusively with the assessment of the preconditions for tourism development in Bosnia and Herzegovina. The thesis examines inbound tourism and the analysis of the supply of tours to this country by Czech travel agencies. Subsequently, a PEST and SWOT analysis is performed. As a result, suggestions suitable for product development are presented.
Keywords: SWOT analysis; Bosnia and Herzegovina; Evaluation of prerequisites for tourism development in the destination; Tourism

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 5. 2022
Date of submission: 30. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80764/podrobnosti

Files for download

    Last update: