Trends evaluation and identification of main problems of healthcare delivery in Nepal

Thesis title: Zhodnocení trendů a identifikace hlavních problémů poskytování zdravotnické péče v Nepálu
Author: Hainzová, Julie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Sejkora, Jiří
Opponents: Jiránková, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je zhodnotit trendy a identifikovat hlavní problémy ve zdraví a poskytování zdravotní péče v Nepálu mezi lety 2000–2022. K naplnění cíle je provedena jak rešerše existující literatury, tak analýza sekundárních dat získaných ze Světové banky od roku 2000 vždy do posledního dostupného roku příslušného ukazatele, a dále byly rovněž provedeny hloubkové rozhovory se zástupci klíčových poskytovatelů zdravotní péče v Nepálu. Tyto analýzy byly provedeny pro šestnáct hlavních trendů a problémů v poskytování zdravotní péče v Nepálu. Z výsledků vyplývá, že v osmi z těchto trendů dosáhla země za sledované období pokroku a sedm z nich stále zůstává překážkou ve zdejším poskytování zdravotní péče. V jednom z trendů nelze pokrok Nepálu jednoznačně vyhodnotit.
Keywords: zdraví ; zdravotní péče ; nejméně rozvinuté země ; Nepál
Thesis title: Trends evaluation and identification of main problems of healthcare delivery in Nepal
Author: Hainzová, Julie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Sejkora, Jiří
Opponents: Jiránková, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate trends and identify main problems in health and healthcare delivery in Nepal between 2000 and 2022. To meet the aim, both a review of existing literature and an analysis of secondary data obtained from the World Bank from 2000 to the last available year of the relevant indicator are carried out, as well as in-depth interviews with representatives of key Nepalese healthcare providers. These analyses were conducted for sixteen major trends and problems in healthcare delivery in Nepal. The results show that in eight of these trends, the country has made progress over the reporting period, and seven of them remain an obstacle to the healthcare delivery. In one of the trends, Nepal’s progress cannot be clearly evaluated.
Keywords: Nepal ; health; healthcare; least developed countries

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 1. 2022
Date of submission: 30. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79253/podrobnosti

Files for download

    Last update: