The European Union relationships with Ukraine through the prism of the Chernobyl accident

Thesis title: The European Union relationships with Ukraine through the prism of the Chernobyl accident
Author: Korienieva, Anna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Druláková, Radka
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: English
Abstract:
The primary objective of this thesis is to provide empirical evidence supporting the hypothesis that the European Union (EU) securitized the Chernobyl accident and to investigate the implications of this securitization on the relationship between the EU and Ukraine. The thesis employs a comprehensive theoretical framework for examining securitization, integrating insights from the Copenhagen and the Paris Schools’ approaches. The robust analysis relies on context and practices description in conjunction with content and discourse analysis of the primary documents such as statements, press releases and communications issued by the key EU bodies. Both qualitative and quantitative analyses point only to limited securitization dynamics. Furthermore, it concludes that Chernobyl played an important role in the initial phase of the relations between the EU and Ukraine. After the EU’s enlargement, the Chernobyl factor started to diminish. Overall, this thesis contributes to a better understanding of the interconnectedness between securitization discourse and international relations dynamics, providing insights into the multifaceted implications of the Chernobyl narrative in the EU.
Keywords: securitization; Chernobyl; EU ; Ukraine
Thesis title: Vztahy Evropské unie s Ukrajinou prizmatem černobylské havárie
Author: Korienieva, Anna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Druláková, Radka
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této práce je poskytnout empirické důkazy podporující hypotézu, že Evropská unie (EU) sekuritizovala havárii v Černobylu, a zkoumat dopady této sekuritizace na vztahy mezi EU a Ukrajinou. Práce využívá komplexní teoretický rámec pro zkoumání sekuritizace integrující poznatky z přístupů Kodaňské a Pařížské školy. Robustní analýza se opírá o popis kontextu a postupů spolu s analýzou obsahu a diskurzu primárních dokumentů, jako jsou prohlášení, tiskové zprávy a sdělení vydávané hlavními orgány EU. Kvalitativní i kvantitativní analýzy poukazují pouze na omezenou dynamiku sekuritizace. Navíc práce dospěla k závěru, že Černobyl sehrál důležitou roli v počáteční fázi vztahů mezi EU a Ukrajinou. Po rozšíření EU faktor Černobylu začal slábnout. Celkově tato práce přispívá k lepšímu porozumění vzájemné propojenosti diskurzu sekuritizace a dynamiky mezinárodních vztahů a poskytuje poznatky o mnohostranných dopadech narativu o Černobylu v rámci EU.
Keywords: Černobyl; EU; Ukrajina; sekuritizace

Information about study

Study programme: Mezinárodní studia a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 9. 2021
Date of submission: 30. 6. 2023
Date of defense: 12. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77893/podrobnosti

Files for download

    Last update: