Chinese pension system: Opportunities for the improvement (2023)

Thesis title: Chinese pension system: Opportunities for the improvement (2023)
Author: Zhang, Yifan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brabec, Petr
Opponents: Štěpánek, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
By analyzing provincial panel data from 2012 to 2021, this thesis explores the factors affecting basic pension expenditure in China by making full use of economic principles and relevant public policies and makes recommendations for improvements that can be made in the future. The main objective is to identify the effects of mortality rates and pension replacement rates on the total level of pension expenditures, so as to assess the feasibility of delaying retirement policies and adjusting pension benefit mechanisms to alleviate the pension expenditure problem. The research methodology includes a review of existing studies on China's pension system, international comparisons with countries such as the United States, Japan, and some European countries, and rigorous panel data regressions using STATA software. The results of the study indicate that an increase in mortality decreases pension expenditures, suggesting the urgency of delaying retirement policies as an increase in medical care and the consequent increase in life expectancy increases pension expenditures. In addition, the pension replacement rate mechanism is positively related to spending, suggesting that adjusting pension benefits and related mechanisms can address the spending problem. The study also reveals regional differences in the development of China's pension system, particularly urbanization in the central, eastern, and western regions. Notably, China's pension system is not indexed to inflation, which could lead to potential problems with low replacement rate of older pensioners in the future.
Keywords: Chinese Pension system; Economics; Panel data regression analysis; Retirement Policies
Thesis title: Čínský důchodový systém: Příležitosti pro zlepšení (2023)
Author: Zhang, Yifan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brabec, Petr
Opponents: Štěpánek, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
Na základě analýzy provinčních panelových dat z let 2012 až 2021 tato diplomová práce zkoumá faktory ovlivňující základní výdaje na důchody v Číně s plným využitím ekonomických principů a příslušných veřejných politik a předkládá doporučení pro zlepšení, která lze v budoucnu provést. Hlavním cílem je zjistit vliv míry úmrtnosti a náhradového poměru důchodu na celkovou úroveň výdajů na penze, aby bylo možné posoudit proveditelnost politiky odkladu odchodu do důchodu a úpravy mechanismů důchodových dávek s cílem zmírnit problém nákladovosti penzijního systému. Metodika výzkumu zahrnuje přehled existujících studií o čínském důchodovém systému, mezinárodní srovnání se zeměmi, jako jsou Spojené státy, Japonsko a některé evropské země, a důkladné regrese panelových dat pomocí softwaru STATA. Výsledky výzkumu ukazují, že zvýšení úmrtnosti snižuje výdaje na důchody, což naznačuje naléhavost politiky odkladu odchodu do důchodu, neboť zvýšení lékařské péče a následné prodloužení střední délky života zvyšuje výdaje na důchody. Kromě toho mechanismus náhradového poměru důchodů pozitivně souvisí s výdaji, což naznačuje, že úprava důchodových dávek a souvisejících mechanismů může řešit problém výdajů. Výzkum také odhaluje regionální rozdíly ve vývoji čínského důchodového systému, zejména urbanizaci v centrálních, východních a západních regionech. Pozoruhodné je, že čínský důchodový systém není indexován podle inflace, což by mohlo v budoucnu vést k potenciálním problémům s se starodůchodci.
Keywords: ekonomie; regresní analýza panelových dat; důchodová politika; Důchodový systém Číny

Information about study

Study programme: Economics and Public Policy
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 3. 2023
Date of submission: 4. 8. 2023
Date of defense: 15. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84174/podrobnosti

Files for download

    Last update: