Taxation Aspects of Electromobility

Thesis title: Daňové aspekty elektromobility
Author: Sommer, Daniela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Toman, Petr
Opponents: Zídková, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na daňové aspekty elektromobility. První zkoumanou oblastí jsou daňové a dotační pobídky vybraných států Evropy a světa, které mají za cíl podpořit rozvoj elektromobility. Dále se práce věnuje problematickým oblastem daní z příjmů a daně z přidané hodnoty spojeným s elektromobilitou. Hlavním cílem práce je odhadnout výnosy spotřební daně z nafty a benzinu a daně z elektřiny spojené s poklesem počtu vozidel se spalovacími motory a nárůstem počtu elektromobilů a provést jejich srovnání. To je provedeno na základě predikce počtu vozidel v České republice pro tři scénáře. Základní výzkumnou otázkou v práci je, zda výpadek ve výnosech spotřební daně bude velmi pravděpodobně kryt zvýšením výnosu energetických daní. Z výsledků analýzy plyne, že při nízkém scénáři přijdou veřejné rozpočty vlivem toho, že pokles výnosu spotřební daně bude vyšší než nárůst výnosu daně z elektřiny, do roku 2045 až o 8 miliard Kč daňových příjmů. Při středním scénáři dosahuje tato hodnota 30 miliard Kč a při vysokém scénáři až 36 miliard Kč. V diplomové práci jsou navrženy cesty získání dodatečné příjmy zdaněním silniční dopravy, které by výpadky alespoň částečně pokryly.
Keywords: pobídky na podporu elektromobility; daň z příjmů a elektromobilita; elektromobilita; daň z přidané hodnoty a elektromobilita; výpadek veřejných příjmů spojený s elektromobilitou
Thesis title: Taxation Aspects of Electromobility
Author: Sommer, Daniela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Toman, Petr
Opponents: Zídková, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis focuses on taxation aspects of electromobility. The first area under study is tax and subsidies incentives of selected countries of Europe and the world, which aims to support electromobility. Furthermore, the thesis attends to problematic income taxes and value added tax areas connected to electromobility. The main goal of the thesis is to estimate the diesel and petrol excise duty and electricity tax revenues associated with the declining number in internal combustion engine vehicles and the increasing number of electric vehicles and to compare them. The estimate is made based on a prediction of vehicles number in the Czech Republic with three possible scenarios. The hypothesis of the analysis is that the decrease of excise duty revenues will be covered by the increase of electricity tax revenues. The results show that in case of low scenario the public budgets will lose CZK 8 billion to year 2045 due to the decrease being greater than the increase. In case of intermedium scenario, the loss will be CZK 30 billion and in case of high scenario it will be CZK 36 billion. There are few proposed ways of reaching to additional revenues via road transport taxation proposed in the thesis.
Keywords: loss of public revenues; electromobility incentives; value added tax and electromobility; electromobility; income taxes and electromobility

Information about study

Study programme: Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 2. 2023
Date of submission: 15. 8. 2023
Date of defense: 8. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83550/podrobnosti

Files for download

    Last update: