Measurement of selected balance sheet items and impact on the financial position of commercial insurance companies from 1 January 2023

Thesis title: Oceňování vybraných položek rozvahy a dopad na finanční pozici komerčních pojišťoven od 1. 1. 2023
Author: Krudencová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bokšová, Jiřina
Opponents: Randáková, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem diplomové práce je problematika novely účetní legislativy v komerčních pojišťovnách účinná od 1. 1. 2023 v oblasti oceňování a vykazování investic (finančního umístění) a závazků vyplývajících z pojistných smluv (pojistně technických rezerv) v důsledku implementace standardů IFRS 9 a IFRS 17 včetně jejich dopadu na finanční pozici účetní jednotky. Teoretická část práce pojednává o současném legislativním rámci, metodologii standardů IFRS 9 a IFRS 17 (vymezení standardů, jejich klasifikace, oceňování k datu uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni). V praktické části je na konkrétních příkladech ilustrována aplikace obou standardů na oceňování a vykazování vybraných položek rozvahy v odvětví komerčních pojišťoven včetně jejich dopadu na finanční pozici pojišťovny.
Keywords: Komerční pojišťovna; Účetní jednotka; Oceňování; Pojistná smlouva; IFRS 9; IFRS 17
Thesis title: Measurement of selected balance sheet items and impact on the financial position of commercial insurance companies from 1 January 2023
Author: Krudencová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bokšová, Jiřina
Opponents: Randáková, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the issue of the amendment of accounting legislation in commercial insurance companies effective from 1 January 2023 in the area of measurement and reporting of investments and liabilities arising from insurance contracts as a result of the implementation of IFRS 9 and IFRS 17, including their impact on the financial position of the accounting entity. The theoretical part of the thesis discusses the current legislative framework, the methodology of IFRS 9 and IFRS 17 (definition of the standards, their classification, measurement on initial recognition and subsequently). In the practical part, the application of both standards to the measurement and reporting of selected balance sheet items in the commercial insurance industry, including their impact on the financial position of the insurance company, is illustrated with specific examples.
Keywords: Commercial insurance company; Accounting entity; Measurement; Insurance contract; IFRS 9; IFRS 17

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 12. 2022
Date of submission: 17. 8. 2023
Date of defense: 8. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83297/podrobnosti

Files for download

    Last update: