Budget in business management

Thesis title: Rozpočet v řízení podniku
Author: Gajarová, Dagmar
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Knorová, Kateřina
Opponents: Matyáš, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem rozpočet v řízení podniku. Cílem práce je zanalyzovat a zhodnotit současný stav přípravy rozpočtů a jejich využití v řízení výrobního podniku Danucem Slovensko, konkrétně v jedné z jeho cementáren – Závodu Rohožník, vzhledem k poznatkům popsaným v teoretické části. Dalším cílem je navrhnutí případných doporučení pro zlepšení a zvýšení vypovídající schopnosti rozpočtového procesu. Práce se člení na dvě hlavní části. Teoretická část je zaměřena na problematiku rozpočtového procesu a definování pojmů, které jsou vzhledem k tématu práce relevantní. Praktická část analyzuje stávající stav tvorby rozpočtů ve společnosti. Na základě analýzy je zhodnoceno, že systém a tvorba rozpočtů je ve společnosti dobře nastaven a rozpočty tvoří efektivní nástroj v řízení podniku. Následně jsou uvedena možná doporučení ke zlepšení současného stavu rozpočetnictví.
Keywords: rozpočet; hlavní podnikový rozpočet; tradiční způsob rozpočetnictví; moderní způsob rozpočetnictví; behaviorální dopady
Thesis title: Budget in business management
Author: Gajarová, Dagmar
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Knorová, Kateřina
Opponents: Matyáš, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of budget in business management. The aim of the work is to analyze and evaluate the current state of budget preparation and its use in the management of company Danucem Slovensko, specifically in one of its cement plants – Rohožník, regarding the knowledge described in the theoretical part. Another goal is to suggest possible recommendations for improving and increasing the reporting ability of budgeting. The theoretical part is focused on the issue of budgeting. The practical part analyzes the current state of budgeting in the company. Based on the analysis, it is evaluated that the system and creation of budgets is well set up in the company and budgets are an effective tool used in the company. Subsequently, possible recommendations to improve the current state of budgeting are given.
Keywords: traditional budgeting; modern budgeting; behavioral aspects; master budget; budget

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 12. 2022
Date of submission: 16. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83200/podrobnosti

Files for download

    Last update: