Thatcherism in theory and practice. To concepts of thatcherism before 1979 and to his utilization in economic policy of british government in the 1980s

Thesis title: Thatcherismus v teorii a praxi. Ke konceptům thatcherismu před rokem 1979 a k jeho využití v hospodářské politice britské vlády v osmdesátých letech 20. století
Author: Bím, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kovář, Martin
Opponents: Burianová, Tereza
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu volebního období Margaret Thatcherové v letech 1979-1990. Během práce je ověřována hypotéza, zda rozhodnutí učiněná v 80. letech vyvedla Velkou Británii z ekonomické krize. V práci je provedena analýza politiky thatcherismu s ohlédnutím se na hospodářskou situaci z let minulých. Autor v práci vysvětluje přechod od poválečného konsensu k nové nezkušené radikální reformě. V práci je dále analyzován dopad přeměny sociálního státu blahobytu na model hospodářské soutěže. Je zde potvrzena hypotéza, že thatcherismus ve velké míře přispěl k většímu zapojení britské ekonomiky do zahraničního obchodu. V práci je dokázán pozitivní dopad působené politiky thatcherismu na makroekonomické agregáty. Dle uvedené analýzy můžeme hodnotit koncept thatcherismu jako úspěšný s odkazem na prohlubující se sociální nerovnosti nejnižších tříd.
Keywords: Velká Británie; Margaret Thatcherová; privatizace
Thesis title: Thatcherism in theory and practice. To concepts of thatcherism before 1979 and to his utilization in economic policy of british government in the 1980s
Author: Bím, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kovář, Martin
Opponents: Burianová, Tereza
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the analysis of the Margaret Thatcher election period between the years 1979-1990. Hypothesis is verified in the thesis, whether the conclusion made during the 1980s did bring out Great Britain out of economic crisis. Furthermore, in the thesis is complete analysis of the political concept Thatcherism with insight on the economic situation past years. In the thesis, author explains transition from the post-war consensus to new unexperienced ideology. Moreover, the bachelor thesis includes welfare state transformation into economic competition. Thatcherism indeed contributed to better involvement of Great Britain foreign trade, which confirms the hypothesis. Positive impact is proven on the behalf of the Thatcherism effect on the macroeconomic aggregates. According to said analysis, we can rate the Thatcherism concept as successful, regardless of deepening social inequality.
Keywords: Great Britain; Margaret Thatcher; privatization

Information about study

Study programme: Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 3. 2023
Date of submission: 20. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84124/podrobnosti

Files for download

    Last update: