Health systems of the Czech and Slovak Republics with an emphasis on their financing in years 2011-2021

Thesis title: Zdravotné systémy Českej a Slovenskej republiky s dôrazom na ich financovanie v rokoch 2011-2021
Author: Dóci, Denis
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Zeman, Martin
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a komparáciou zdravotných systémov Českej a Slovenskej republiky a ich financovania v rokoch 2011 až 2021. Cieľom práce je pomocou dostupných dát vo vymedzených rokoch porovnať ich financovanie. V teoretickej časti sú predstavené modely a zdroje financovania zdravotných systémov a vývoj zdravotníctva v sledovaných štátoch od minulosti až po súčasnosť. Praktická časť porovnáva zdravotníctvo oboch krajín hlavne z dostupných dát OECD a Eurostatu, ďalej analyzuje priebeh pandémie COVID-19. Zdravotný systém Českej republiky má k dispozícii väčšie množstvo finančných prostriedkov a je hodnotený ako kvalitnejší a efektívnejší.
Keywords: Slovenská republika; Česká republika; COVID-19; zdravotné systémy; financovanie zdravotníctva
Thesis title: Health systems of the Czech and Slovak Republics with an emphasis on their financing in years 2011-2021
Author: Dóci, Denis
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Zeman, Martin
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the analysis and comparison of the health systems of the Czech and Slovak Republics and their financing in years 2011 to 2021. The goal of the thesis is to use the available data in the defined years to compare their financing. In the theoretical part, the models and sources of financing of health systems and the development of health care in the monitored countries from the past to the present are presented. The practical part compares the healthcare of both countries, mainly from available OECD and Eurostat data and analyzes the course of the COVID-19 pandemic. The healthcare system of the Czech Republic has a greater amount of financial resources available and is rated as higher quality and more efficient.
Keywords: Slovak republic; Czech republic; COVID-19; healthcare financing; Healthcare systems
Thesis title: Zdravotné systémy Českej a Slovenskej republiky s dôrazom na ich financovanie v rokoch 2011-2021
Author: Dóci, Denis
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Zeman, Martin
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací zdravotních systémů České a Slovenské republiky a jejich financování v letech 2011 až 2021. Cílem práce je pomocí dostupných dat ve vymezených letech porovnat jejich financování. V teoretické části jsou představeny modely a zdroje financování zdravotních systémů a vývoj zdravotnictví ve sledovaných státech od minulosti až po současnost. Praktická část porovnává zdravotnictví obou zemí hlavně z dostupných dat OECD a Eurostatu, dále analyzuje průběh pandemie COVID-19. Zdravotní systém České republiky má k dispozici větší množství finančních prostředků a je hodnocen jako kvalitnější a efektivnější.
Keywords: zdravotní systémy; Slovenská republika; Česká republika; COVID-19; financování zdravotnictví

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 2. 2023
Date of submission: 20. 8. 2023
Date of defense: 13. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83894/podrobnosti

Files for download

    Last update: