Involvement of Medium-Sized Enterprises in Corporate Volunteering in the Czech Republic in 2023

Thesis title: Zapojení středních podniků do firemního dobrovolnictví v ČR v roce 2023
Author: Kautská, Eliška
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Krebs, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá mírou zapojení středních podniků do firemního dobrovolnictví v ČR v roce 2023. Zhodnocuje význam zapojení do dobrovolnictví pro střední podniky a jejich zaměstnance, neziskový sektor a stát. Firemní dobrovolnictví se vČeské republice řadí kjedné znejméně využívaných forem dobrovolnické činnosti, přestože přináší mnoho benefitů pro již zmíněné subjekty. V teoretické části práce je provedena rešerše literatury vztahující se k tématu, jsou definovány základní pojmy, a dochází tak k objasnění pojmu firemní dobrovolnictví a jeho významu pro podniky, zaměstnance, neziskový sektor a stát. Teoretická část vychází především z konceptu společenské odpovědnosti firem. Praktická část práce je postavena na kvantitativním výzkumu provedeném pomocí dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření zahrnuje respondenty z okruhu středních firem, u kterých je zjišťováno, zdali se věnují dobrovolnické činnosti, zdali se setkali s pojmem firemní dobrovolnictví a co by je motivovalo k tomu se do firemního dobrovolnictví zapojit, či jaké jsou hlavní překážky, které jim brání vzapojení se do firemního dobrovolnictví. Z výsledků výzkumného šetření plyne, že přestože se větší část středních podniků do veřejně prospěšných aktivit zapojuje, s pojmem firemní dobrovolnictví se setkala pouze menšina z nich, a ještě menší část jej provozuje. Jedním z hlavních důvodů, proč tomu tak je, je nedostatečné povědomí a informovanost o tématu a nedostatek lidských zdrojů, které by se mohli v rámci podniku firemnímu dobrovolnictví věnovat.
Keywords: firemní dobrovolnictví; podniky; zaměstnanci; neziskový sektor; stát; koncept společenské odpovědnosti; dobrovolnictví
Thesis title: Involvement of Medium-Sized Enterprises in Corporate Volunteering in the Czech Republic in 2023
Author: Kautská, Eliška
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Krebs, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis examines the level of involvement of medium-sized enterprises in corporate volunteering in the Czech Republic in 2023. It evaluates the importance of involvement in volunteering for medium-sized enterprises and their employees, the non- profit sector and the state. Corporate volunteering is one of the least used forms of volunteering in the Czech Republic, although it brings many benefits to the aforementioned entities. In the theoretical part of the thesis, a literature search related to the topic is carried out, basic terms are defined and the concept of corporate volunteering and its importance for companies, employees, the non-profit sector and the state is clarified. The theoretical part is based mainly on the concept of corporate social responsibility. The practical part of the thesis is based on quantitative research conducted by means of a questionnaire survey. The questionnaire survey includes respondents from medium-sized companies, who are asked whether they are involved in volunteering, whether they have encountered the concept of corporate volunteering and what would motivate them to engage in corporate volunteering, or what are the main obstacles that prevent them from engaging in corporate volunteering. The results of the survey show that although the majority of medium-sized enterprises are involved in public benefit activities, only a minority of them have encountered the concept of corporate volunteering, and an even smaller proportion of them practice it. One of the main reasons why this is the case is the lack of awareness and information on the topic and the lack of human resources that could be dedicated to corporate volunteering within the company.
Keywords: concept of social responsibility; volunteering; corporate volunteering; companies; employees; non-profit sector; state

Information about study

Study programme: Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2023
Date of submission: 21. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83999/podrobnosti

Files for download

    Last update: