Analysis of the Gross Domestic Product of the Czech Republic and related macroeconomic indicators in the period 2012-2022

Thesis title: Analýza HDP České republiky a souvisejících makroekonomických veličin v období 2012 – 2022
Author: Prokopec, Matouš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pavelka, Tomáš
Opponents: Soukup, Jindřich
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je provést analýzu HDP České republiky spolu s dalšími klíčovými makroekonomickými veličinami v časovém rozmezí let 2012 až 2022. Pro analýzu jsou využita data z národního účetnictví a jiných relevantních zdrojů národních institucí. Metodika analýzy je založena na makroekonomické teorii a aplikaci statistických nástrojů. Práce začíná zkoumáním ročního vývoje HDP, kde je soustředěna pozornost na identifikaci klíčových trendů a výkyvů během tohoto desetiletí. Následně je analyzováno složení výdajové struktury HDP, rozkládající podíl spotřeby, investic, vládních výdajů a čistého vývozu. Dalším krokem je zkoumání HDP dle zdrojů. Následně je analyzován korelační vztah HDP a výdajů státního rozpočtu. V dalších kapitolách je zkoumán vzájemný vztah HDP a míry nezaměstnanosti včetně vztahu inflace a míry nezaměstnanosti. Závěrem práce je konstatováno, že v daném období existuje korelační vztah mezi HDP a výdaji státního rozpočtu a že existuje závislost mezi vývojem HDP a nezaměstnanosti. Naopak se nepotvrdil negativní vztah mezi vývojem nezaměstnanosti a inflací.
Keywords: Hrubý domácí produkt; Česká republika; nezaměstnanost; výdajová metoda; inflace
Thesis title: Analysis of the Gross Domestic Product of the Czech Republic and related macroeconomic indicators in the period 2012-2022
Author: Prokopec, Matouš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pavelka, Tomáš
Opponents: Soukup, Jindřich
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of this master's thesis is to conduct an analysis of the Gross Domestic Product (GDP) of the Czech Republic along with other key macroeconomic indicators within the time frame of 2012 to 2022. Data for the analysis are drawn from national accounts and other relevant national sources. The methodology of the analysis is grounded in macroeconomic theory and the application of statistical tools. The thesis commences with an examination of the annual GDP development, with particular attention given to identifying key trends and fluctuations during this decade. Subsequently, the composition of the expenditure structure of GDP is analyzed, breaking down the shares of consumption, investment, government expenditures, and net exports. The next step involves investigating the sources of GDP. Following that, the correlation between GDP and government expenditure is analyzed. In the subsequent chapters, the interrelationship between GDP and the unemployment rate is explored, including the relationship between inflation and unemployment rate. In conclusion, the thesis asserts that there exists a correlational connection between GDP and government expenditure during the specified period and that there is a dependency between GDP development and unemployment. Conversely, the negative correlation between unemployment development and inflation was not confirmed.
Keywords: Gross Domestic Product; Czech republic; Expenditure approach; Unemployment; Inflation

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 1. 2023
Date of submission: 22. 8. 2023
Date of defense: 13. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85147/podrobnosti

Files for download

    Last update: