Transferability of managerial skills between sectors

Thesis title: Přenositelnost manažerských dovedností mezi sektory
Author: Leczkési, Zoltán
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Potluka, Oto
Opponents: Pejcal, Jakub
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na prenositeľnosť manažérskych zručností a kompetencií medzi neziskovými organizáciami a verejným sektorom. Popritom skúma, či má oblasť pôsobenia neziskových organizácií alebo kritérium verejnej prospešnosti dopad na to, aké typy manažérskych zručností a kompetencií sú prenositeľné. Teoretická časť sa zaoberá členením neziskových organizácií a kompetenčnými modelmi, ktoré sú použité v neziskovej a verejnej sfére. Skúmané manažérske kompetencie boli vybrané na základe kompetenčného modelu, ktorý bol vytvorený pre neziskové organizácie pôsobiace v oblasti sociálnych služieb. Prenositeľnosť bola stanovená na základe popisnej štatistky a neparametrických testov. Výskum dokázal identifikovať niekoľko komponentov kompetenčného modelu, ktoré sú veľkou pravdepodobnosťou prenositeľné, zároveň našiel zanedbateľný vzťah medzi oblasťami pôsobenia neziskových organizácií a prenositeľnosťou manažérskych zručností a kompetencií. Výsledky výskumu môžu byť užitočné hlavne pri tvorbe kompetenčných modelov pre verejnú sféru a pre politické strany.
Keywords: Manažérske kompetencie; Manažérske zručnosti; kompetenčné modely; Prenositeľnosť
Thesis title: Přenositelnost manažerských dovedností mezi sektory
Author: Leczkési, Zoltán
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Potluka, Oto
Opponents: Pejcal, Jakub
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Práce se zaměřuje na přenositelnost manažerských dovedností a kompetencí mezi neziskovými organizacemi a veřejným sektorem. Dále zkoumá, zda oblast působení neziskových organizací nebo kritérium veřejné prospěšnosti má vliv na to, jaké typy manažerských dovedností a kompetencí jsou přenositelné. Teoretická část se zabývá členěním neziskových organizací a kompetenčními modely, které se používají v neziskové a veřejné sféře. Zkoumané manažerské kompetence byly vybrány na základě kompetenčního modelu, který byl vytvořen pro neziskové organizace působící v sektoru sociálních služeb. Přenositelnost byla stanovena na základě popisné statistiky a neparametrických testů. Výzkum dokázal identifikovat několik složek kompetenčního modelu, u nichž je vysoká pravděpodobnost přenositelnosti, zároveň zjistil zanedbatelný vztah mezi oblastmi působení neziskových organizací a přenositelností manažerských dovedností a kompetencí. Výsledky výzkumu mohou být užitečné zejména při tvorbě kompetenčních modelů pro veřejnou sféru a pro politické strany.
Keywords: Manažérske kompetence; Manažérske dovednosti; Kompetenčné modely; Přenositeľnost
Thesis title: Transferability of managerial skills between sectors
Author: Leczkési, Zoltán
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Potluka, Oto
Opponents: Pejcal, Jakub
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This master’s thesis addresses the transferability of managerial skills and competences between non-profit organizations and the public sector. Meanwhile it examines if a non-profit organization’s field of activity or the criterium of public benefit have an impact on which types of managerial skills and competences are transferable. The theoretical part deals with the division of non-profit organizations and with competence models used in the non-profit and public sectors. The examined managerial competences were chosen based on a competence model created for non-profit organizations active in the field of social services. Transferability was determined based on descriptive statistics and nonparametric statistical tests. The research identified several components of the competence model that are with a high probability transferable, and at the same time found a negligible link between an organization’s field of activity and the transferability of managerial skills and competences. The research results can be useful mainly for the creation of competence models for the public sector and for political parties.
Keywords: Managerial competences; Competence models; Transferability ; Managerial skills

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 11. 2022
Date of submission: 22. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82718/podrobnosti

Files for download

    Last update: