Optimization of portfolio management and project prioritization in the selected company

Thesis title: Optimalizácia riadenia portfólia a prioritizácie projektov vo vybranej spoločnosti
Author: Oravec, Juraj
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Svobodová, Hana
Opponents: Köverová, Darina
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Práca sa zaoberá riadením projektového portfólia a kladie si za cieľ identifikovať nedostatky v procese riadenia projektového portfólia a prioritizácie projektov vo vybranej spoločnosti. Tieto nedostatky sú navrhnuté na odstránenie pomocou nového softvérového nástroja na tvorbu a riadenie portfólia za účelom optimalizácie procesu prioritizácie. Analýza súčasného stavu riadenia portfólia v spoločnosti prebehla pomocou analýzy dokumentov a polo štruktúrovaných rozhovorov so zamestnancami projektovej kancelárie a osobami vstupujúceho do procesu rozhodovania o projektovom portfóliu spoločnosti. Výsledkom výskumu je implementácia nakonfigurovaného softvérového systému podľa požiadaviek respondentov a zhodnotenie implementácie, ktorá naplnila účel zjednodušenia, sprehľadnenia a urýchlenia manažérskeho rozhodovania v rámci prioritizácie projektov vrátane skrátenia doby potrebnej pre tvorbu a riadenie portfólia zamestnancami projektovej kancelárie spoločnosti.
Keywords: Portfólio manažment; projektové portfólio; manažérske rozhodovanie; softvérový nástroj
Thesis title: Optimization of portfolio management and project prioritization in the selected company
Author: Oravec, Juraj
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Svobodová, Hana
Opponents: Köverová, Darina
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The thesis deals with project portfolio management and aims to identify the gaps in the process of project portfolio management and project prioritization in the selected company. These deficiencies are proposed to be eliminated using a new software tool for project portfolio management in order to optimize the prioritization process. The analysis of the current state of portfolio management in the company was conducted through document analysis and semi-structured interviews with the project office staff and the persons entering into the project portfolio decision making process of the company. The research resulted in the implementation of the configured software system according to the requirements of the respondents and the evaluation of the implementation which fulfilled the purpose of simplifying, making transparent and speeding up the management decision making in project prioritization, including the reduction of the time required for the creation and management of the portfolio by the employees of the company's project management office.
Keywords: Portfolio management; project portfolio; management decision making; software tool
Thesis title: Optimalizácia riadenia portfólia a prioritizácie projektov vo vybranej spoločnosti
Author: Oravec, Juraj
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Svobodová, Hana
Opponents: Köverová, Darina
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Práce se zabývá řízením portfolia projektů a klade si za cíl identifikovat nedostatky v procesu řízení portfolia projektů a prioritizace projektů ve vybrané společnosti. Tyto nedostatky navrhuje odstranit pomocí nového softvérového nástroje pro tvorbu a správu portfolia s cílem optimalizovat proces prioritizace. Analýza současného stavu řízení portfolia projektů ve společnosti byla provedena prostřednictvím analýzy dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci projektové kanceláře a osobami vstupujícími do procesu rozhodování o portfoliu projektů ve společnosti. Výsledkem výzkumu je implementace nakonfigurovaného softvérového systému dle požadavků respondentů a vyhodnocení implementace, která splnila účel zjednodušení, zpřehlednění a zrychlení manažerského rozhodování při prioritizaci projektů, včetně zkrácení času potřebného na tvorbu a správu portfolia zamestnanci projektové kanceláře společnosti.
Keywords: Portfolio manažment; projektové portfólio; manažerské rozhodování; softvérový nástroj

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 1. 2022
Date of submission: 23. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79849/podrobnosti

Files for download

    Last update: