Tax systems in developing countries and foreign investment

Thesis title: Daňové systémy rozvojových zemí a zahraniční investice
Author: Blažková, Kristýna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Slintáková, Barbora
Opponents: Dytrychová, Alžběta
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá daňovými systémy vybraných rozvojových zemí a přímými zahraničními investicemi. Cílem práce je analyzovat daňové systémy rozvojových zemí z hlediska výhodnosti pro přímé zahraniční investice a doporučit nejvýhodnější zemi pro investování. První kapitola pojednává o základním teoretickém vymezení rozvojových zemích, daňových systémech a definuje význam přímých zahraničních investic. Druhá až čtvrtá kapitola se zabývá deskripcí a analýzou daňových systémů vybraných zemích Indie, Srí Lanky a Malediv. Pátá kapitola se věnuje komparaci daňových systémů a přímých zahraničních investic analyzovaných států. Na základě provedené analýzy, deskripce a komparace lze objektivně konstatovat, že Indie má nejvýhodnější podmínky pro potencionální investice.
Keywords: Rozvojové státy; daňové systémy; přímé zahraniční investice
Thesis title: Tax systems in developing countries and foreign investment
Author: Blažková, Kristýna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Slintáková, Barbora
Opponents: Dytrychová, Alžběta
Thesis language: Česky
Abstract:
The master thesis deals with tax systems of selected developing countries and foreign direct investment. The aim of the thesis is to analyze the tax systems of developing countries in terms of their favorability for foreign direct investment and to recommend the most suitable country for investment. The first chapter discusses the basic theoretical definition of developing countries, tax systems and defines the importance of foreign direct investment. Second to fourth chapters focuses on the description and analysis of the tax systems of selected countries of India, Sri Lanka and Maldives. The fifth chapter compares the tax systems and FDI of the analysed countries. Based on the analysis, description and comparison, it can be objectively concluded that India has the most favourable conditions for potential investment.
Keywords: Developing countries; tax systems; foreign direct investment

Information about study

Study programme: Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 3. 2023
Date of submission: 23. 8. 2023
Date of defense: 13. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84359/podrobnosti

Files for download

    Last update: