Optimizing the structure of orders with regard to the distribution of goods in the company

Thesis title: Optimalizace struktury objednávek s ohledem na distribuci zboží ve společnosti
Author: Kozojedová, Pavla
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jirsák, Petr
Opponents: Ulbrichová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce je posoudit zákaznické objednávky z hlediska efektivity objednávacího systému a dále v návaznosti na distribuci zboží. Objednávky jsou posouzeny z hlediska jejich odesílatelů a poté z pohledu výrobků a jejich potenciálu k určitému typu objednávání. Náplní teoretické části je definování důležitých pojmů k vypracování diplomové práce jako jsou: zákaznický servis, objednávací systém, distribuce a skladování. Praktická část charakterizuje současnou logistiku a zákaznický servis sledované společnosti, dále je zkoumána četnost zákaznických objednávek, průměrná objednávaná množství a jaký dopad má daná struktura objednávek na vytíženost palet a dopravních prostředků. Kritickým bodem je identifikováno nerespektování množství k utvoření palety nebo ucelené vrstvy napříč sortimentem a zákazníky. Na závěr jsou uvedena doporučení pro systém objednávání, jímž je například snížení četnosti objednávání s posouzením dopadu na vytíženost dopravního prostředku a dopravní náklady.
Keywords: Objednávání; vytížení palet; vytížení dopravních prostředků; distribuce; zákaznický servis
Thesis title: Optimizing the structure of orders with regard to the distribution of goods in the company
Author: Kozojedová, Pavla
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jirsák, Petr
Opponents: Ulbrichová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of the thesis is to assess customer orders in terms of the efficiency of the ordering system and furthermore in relation to the distribution of goods. Orders are assessed from the point of view of their senders and then from the point of view of the products and their potential for a certain type of ordering. The theoretical part of the thesis includes defining important concepts for the elaboration of the thesis such as: customer service, ordering system, distribution and warehousing. The practical part characterises the current logistics and customer service of the company under study, the frequency of customer orders, the average order quantities and what impact the order structure has on the pallet and transport load. The critical point identified is the disregard of quantities to form a pallet or a coherent layer across the assortment and customers. Finally, recommendations are made for the ordering system, which is, for example, to reduce the frequency of ordering with an assessment of the impact on vehicle utilisation and transport costs.
Keywords: pallet load; transport load; distribution; customer service; Ordering

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 12. 2022
Date of submission: 23. 8. 2023
Date of defense: 12. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84283/podrobnosti

Files for download

    Last update: