The process of transforming a hobby into a business

Thesis title: Proces přeměny volnočasové aktivity v podnikání
Author: Matoušková, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Jana
Opponents: Bočková, Nina
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou přeměny volnočasové aktivity v podnikání, a s ní souvisejících překážek. Cílem této práce je identifikace klíčových momentů v průběhu procesu přeměny volnočasové aktivity v kreativním sektoru v podnikání. Pro výzkum byla zvolená kvalitativní metoda ve formě polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s podnikateli, kteří přeměnili svou volnočasovou aktivitu v podnikání. Výzkum se zaměřuje především na motivaci, která vede podnikatele k této změně, na samotnou přeměnu volnočasové aktivity v podnikání, a s ní souvisejících klíčových okamžiků, na překážky, které musí podnikatelé v začátcích podnikání překonat, a v neposlední řadě na to, zda se podnikatelé vnímají jako úspěšní. Na základě zjištěních z výzkumu byl na konci práce vytvořen souhrn doporučení pro potencionální podnikatele.
Keywords: volnočasová aktivita; hybridní podnikání; kreativní průmysl; zahájení podnikání
Thesis title: The process of transforming a hobby into a business
Author: Matoušková, Markéta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Jana
Opponents: Bočková, Nina
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of transforming a hobby into a business and the related obstacles. The aim of this thesis is to identify the key moments during the process of transforming a hobby in the creative sector into a business. A qualitative method was chosen for the research in the form of semi-structured in-depth interviews with entrepreneurs who have transformed their hobbies into businesses. The research focuses mainly on the motivation that leads entrepreneurs to this change, the actual transformation of leisure activity into business and the related key moments, the obstacles that entrepreneurs have to overcome at the beginning of their business, and last but not least, whether entrepreneurs perceive themselves as successful. Based on the research findings, a summary of recommendations for potential entrepreneurs was created at the end of the thesis.
Keywords: business start-up; hobby; hybrid business; creative industry

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Entrepreneurship

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 1. 2023
Date of submission: 23. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83463/podrobnosti

Files for download

    Last update: