Restoration and use of Benedictine monasteries in the Czech Republic

Thesis title: Obnova a využití benediktinských klášterů v České republice
Author: Mrština, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kouba, Vojtěch
Opponents: Patočka, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje obnově a využití benediktinských klášterů v České republice v současnosti. Věnuje se pouze klášterům, které jsou k 21. 8. 2023 v majetku řádu. Práce nastiňuje historii těchto klášterů, jejich architektonický vývoj, kulturní hodnoty a současné využití. Dále se zabývá obnovou a udržitelným využití klášterních budov a jejich areálů. Zkoumá tyto aspekty na základě vlastního pozorování autora a osobně uskutečněných rozhovorů s hlavními aktéry provozu těchto objektů, tedy nad rámec dohledatelných informací v literatuře a dalších dostupných zdrojů. Cílem práce je krom popisu současného stavu také zjištění možností budoucího využití těchto objektů ve 21. století s respektem k jejich duchovní povaze a historické hodnotě.
Keywords: kulturní dědictví; benediktinské kláštery; ekonomika památek
Thesis title: Restoration and use of Benedictine monasteries in the Czech Republic
Author: Mrština, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kouba, Vojtěch
Opponents: Patočka, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the restoration and use of Benedictine monasteries in the Czech Republic. It focuses only on monasteries that are in the possession of the Order as of 21 August 2023. The thesis outlines the history of these monasteries, their architectural development, cultural values and current use. It also deals with the restoration and sustainable use of the monastery buildings and their grounds. It examines these aspects on the basis of the author's own observation and personal interviews with the main actors in the operation of these buildings, i.e. beyond the information available in the literature and other available sources. In addition to describing the current situation, the aim of the work is also to identify the possibilities of future use of these objects in the 21st century, respecting their spiritual nature and historical value.
Keywords: Economics of monuments; cultural heritage; Benedictine monasteries

Information about study

Study programme: Arts Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 11. 2022
Date of submission: 23. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83015/podrobnosti

Files for download

    Last update: