The relationship between monetary aggregates and and residential property prices in the Czech Republic, the United States, Japan, and the United Kingdom during the period 1970-2021

Thesis title: Vzťah medzi menovými agregátmi a cenami rezidenčných nehnuteľností v Českej republike, Spojených štátov amerických, Veľkej Británii a Japonsku v období 1970-2021
Author: Hradil, Patrik
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jílek, Josef
Opponents: Štípek, Vladimír
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Táto diplomová práca skúma teoretickú a empirickú analýzu vzájomného vzťahu medzi širšími menovými agregátmi a cenami rezidenčných nehnuteľností v Českej republike, Spojených štátov amerických, Japonsku a Veľkej Británii v období 1970-2021. Práca sa zaoberá problematikou cien rezidenčných nehnuteľností a skúma faktory ovplyvňujúce tento trh. Analyzuje rast cien v rámci bývania z ekonomického a analytického pohľadu, s dôrazom na ich vzťah k menovým agregátom. Hypotéza diplomovej práce spočíva v porovnaní rastového tempa cien rezidenčných nehnuteľností a menového agregátu s cieľom zistiť existenciu vzájomnej zhody v priebehu dlhého časového obdobia. Výsledky analýzy odhaľujú variabilitu v týchto vzťahoch medzi jednotlivými krajinami a naznačujú určitú mieru korelácie medzi rastom cien rezidenčných nehnuteľností a širším menovým agregátom.
Keywords: ceny rezidenčných nehnuteľností; menové agregáty; korelácia ; tempo rastu ; dlhodobý vývoj ; krátkodobý vývoj
Thesis title: Vztah mezi měnovými agregáty a cenami rezidenčních nemovitostí v České republice, Spojených státech amerických, Velké Británii a Japonsku v období 1970-2021
Author: Hradil, Patrik
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jílek, Josef
Opponents: Štípek, Vladimír
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Tahle diplomová práce zkoumá teoritickou a empirickou analýzu vzájemného vztahu mezi širšími měnovými agregáty a cenami rezidenčních nemovitostí v České republice, Spojených států amerických, Japonsku a Velké Británii v období 1970-2021. Práce se zabývá problematikou cen rezidenčních nemovitostí a zkoumá faktory ovlivňující tento trh. Analyzuje růst cen v rámci bydlení z ekonomického a analytického pohledu, s důrazem na jejich vztah k měnovým agregátům. Hypotéza diplomové práce spočívá ve srovnání růstového tempa cen rezidenčních nemovistotí a měnového agregátu s cílem zjistit existenci vzájemné shody v průběhu dlouhého časového období. Výsledky analýzy odhalují variabilitu v těchto vztazích mezi jednovlivými zeměmi a naznačují určitou míru korelace mezi růstem cen rezidenčních nemovitostí a širším měnovým agregátem.
Keywords: měnové agregáty ; korelace ; tempo růstu ; dlhoudobý vývoj ; krátkodobý vývoj ; ceny rezidenčních nemovitostí
Thesis title: The relationship between monetary aggregates and and residential property prices in the Czech Republic, the United States, Japan, and the United Kingdom during the period 1970-2021
Author: Hradil, Patrik
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jílek, Josef
Opponents: Štípek, Vladimír
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This master's thesis explores the theoretical and empirical analysis of the relationship between broader monetary aggregates and residential property prices in the Czech Republic, the United States, Japan, and the United Kingdom during the period 1970-2021. The thesis delves into the issues surrounding residential property prices and investigates the factors influencing this market. It analyzes the price growth within the housing sector from both an economic and analytical perspective, with a focus on its connection to monetary aggregates. The main hypothesis of this master's thesis revolves around comparing the growth rates of residential property prices and monetary aggregates to determine their alignment over a long-term period. The results of the analysis reveal variability in these relationships across different countries and indicate a certain level of correlation between the growth of residential property prices and broader monetary aggregates.
Keywords: residential property prices ; monetary aggregates; correlation ; growth rate ; long-term development; short-term development

Information about study

Study programme: Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 3. 2023
Date of submission: 8. 11. 2023
Date of defense: 24. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84157/podrobnosti

Files for download

    Last update: