Analysis of regional unemployment using regression models featuring spatial and temporal correlation of variables

Thesis title: Analysis of regional unemployment using regression models featuring spatial and temporal correlation of variables
Author: Konopásek, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Formánek, Tomáš
Opponents: Černý, Michal
Thesis language: English
Abstract:
The relations between macroeconomic variables distributed over time and space could be very complex. Therefore, when performing empirical analysis, it is important to take into account as many assumed features of the examined variables as possible. This masters thesis describe advanced econometric methods incorporating spatial and temporal features to effective evaluation and quantification of properties and relationships within examined variables. The main contribution of this paper is introduction of dynamic panel regression model that account for numerous features that one could expect within modelled relationships and provides estimation procedure to obtain consistent estimation of corresponding parameters. Since this model is new to the available literature, custom R implementation of corresponding estimation procedure is provided as well. This model allows for modeling spatial and temporal dynamics, as well as spatially heterogeneous responses while using endogenous regressors in one framework. All described procedures are then applied to unemployment rates in selected European countries.
Keywords: spatial heterogeneity; weak and strong spatial dependence; random response parameters; labour market dynamics; spatial and temporal dynamics; linear panel model; unemployment rate; endogenous regressors
Thesis title: Analýza regionální nezaměstnanosti pomocí regresních modelů s prostorovou a časovou korelací proměnných
Author: Konopásek, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Formánek, Tomáš
Opponents: Černý, Michal
Thesis language: English
Abstract:
Vztahy mezi makroekonomickými proměnnými distribuovanými v čase a prostoru mohou být velmi složité. Proto je při provádění empirické analýzy důležité zohlednit co nejvíce předpokládaných vlastností zkoumaných proměnných. Tato diplomová práce popisuje pokročilé ekonometrické metody, které zahrnují prostorové a časové charakteristiky pro efektivní hodnocení a kvantifikaci vlastností a vztahů mezi zkoumanými proměnnými. Hlavním přínosem této práce je představení dynamického modelu regrese panelů, který zohledňuje mnoho rysů, které lze očekávat v modelovaných vztazích, a poskytuje odhadovou proceduru k získání konzistentního odhadu příslušných parametrů. Vzhledem k tomu, že tento model není dostupný v literatuře, je také poskytnuta vlastní implementace odpovídající odhadovací procedury v programovacím jazyce R. Tento model umožňuje modelování prostorových a časových dynamik a prostorově heterogenních odezev při použití endogenních regresorů v jednom rámci. Všechny popsané postupy jsou následně aplikovány na míry nezaměstnanosti ve vybraných evropských zemích.
Keywords: endogenní regresory,; dynamika trhu práce; míra nezaměstnanosti; lineární panelový model; prostorová a časová dynamika; prostorová heterogenita; náhodné parametry odezvy; slabá a silná prostorová závislost

Information about study

Study programme: Ekonometrie a operační výzkum
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 8. 2022
Date of submission: 4. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81194/podrobnosti

Files for download

    Last update: