The use of XR in industries and their development

Thesis title: Využití XR v odvětvích průmyslu a jejich vývoj
Author: Trabelsi, Kamel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Korčák, Jiří
Opponents: Valový, Marcel
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje zjištění využití XR v různých odvětvích průmyslu a vývoji užívaných metod. V první části práce byla provedena rešerše literatury a byly definovány pojmy, které souvisí s problematikou XR. Následně byl popsán vývoj a možnosti metod užití těchto systémů. Ve druhé části bylo provedeno kvantitativní dotazníkové šetření s cílem odpovědět na dvacet jedna dílčích výzkumných otázek spojených s úrovní využití XR v různých odvětvích průmyslu, z čehož jedna část dotazníku vycházela z předchozích studií a ve druhé se jednalo o standardizovaný dotazník SUS (System Usability Scale). Dotazník vyplnilo celkem 52 respondentů z řad společností využívající XR ve svých procesech. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že většina respondentů reagovala na využití XR v procesech daných společností kladně. Vzhledem k rychle vyvíjejícímu se trhu je důležité, aby se společnosti zaměřily na další rozvoj a výzkum metod užití XR.
Keywords: Headset; Rozšířená realita; Smíšená realita; Technologie; Virtuální realita
Thesis title: The use of XR in industries and their development
Author: Trabelsi, Kamel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Korčák, Jiří
Opponents: Valový, Marcel
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to finding out the use of XR in different industries and the development of the methods used. In the first part of the thesis, a literature search was conducted, and terms related to XR were defined. Subsequently, the development and possible methods of use of these systems were described. In the second part, a quantitative questionnaire survey was conducted to answer twenty-one sub-research questions related to the level of XR usage in different industries, one part of the questionnaire was based on previous studies and the other part was a standardized SUS (System Usability Scale) questionnaire. A total of 52 respondents from companies using XR in their processes completed the questionnaire. The results showed that most respondents responded positively to the use of XR in the companies' processes. Given the rapidly evolving market, it is important for companies to focus on further development and research into methods of using XR.
Keywords: Technology; Virtual reality; Headset; Extended reality; Mixed reality

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 5. 2023
Date of submission: 9. 12. 2023
Date of defense: 2. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84542/podrobnosti

Files for download

    Last update: