Design of SSBI Solution for Supplier Performance Assessment

Thesis title: Design of SSBI Solution for Supplier Performance Assessment
Author: Khachatryan, Silvi
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šedivá, Zuzana
Opponents: Karabut, Vadim
Thesis language: English
Abstract:
This bachelor thesis details the design of a Self-Service Business Intelligence (SSBI) solution for assessing the performance of IT service suppliers in a corporate setting. The primary aim is to automate reporting through a Power BI dashboard, which enhances visibility into supplier performance, focusing on adherence to Underpinning Contracts (UCs). The research begins with a thorough literature review encompassing business intelligence, SSBI, and data visualization, followed by a detailed analysis of the company's current performance assessment methods and the role of underpinning contracts. The development of the dashboard involved close collaboration with company stakeholders and suppliers, prioritizing data accuracy, functionality, and ease of use. The Power BI dashboard was carefully designed to provide a detailed analysis of supplier performance, particularly in relation to incident resolution. Having undergone extensive testing, the dashboard is now actively utilized by key users, offering up-to-date insights, and enhancing decision-making processes regarding supplier management.
Keywords: supplier performance; dashboard; Underpinning Contract; Power BI; SSBI
Thesis title: Návrh SSBI Řešení pro Hodnocení Výkonnosti Dodavatelů
Author: Khachatryan, Silvi
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šedivá, Zuzana
Opponents: Karabut, Vadim
Thesis language: English
Abstract:
Tato bakalářská práce se zavývá návrhem SSBI (Self-Service Business Intelligence) řešení pro hodnocení výkonnosti dodavatelů IT služeb v podnikovém prostředí. Hlavním cílem je automatizace reportingu prostřednictvím dashboardu Power BI, který zvyšuje přehled o výkonnosti dodavatelů se zaměřením na dodržování Podpůrných smluv (UC). Výzkum začíná důkladným přehledem literatury zahrnujícím business intelligence, SSBI a vizualizaci dat, po němž následuje podrobná analýza současných metod hodnocení výkonnosti společnosti a role podpůrných smluv. Vývoj dashboardu zahrnoval úzkou spolupráci se zaměstnanci společnosti a dodavateli, přičemž prioritou byla přesnost údajů, funkčnost a snadnost použití. Power BI dashboard byl pečlivě navržen tak, aby poskytoval podrobnou analýzu výkonnosti dodavatelů, zejména ve vztahu k řešení incidentů. Po rozsáhlém testování je nyní dashboard aktivně využíván klíčovými uživateli společnosti, kterým nabízí aktuální informace a zlepšuje rozhodovací procesy týkající se řízení dodavatelů.
Keywords: SSBI; výkon dodavatele; dashboard; Podpůrná Smlouva; Power BI

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 9. 2023
Date of submission: 10. 12. 2023
Date of defense: 31. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85912/podrobnosti

Files for download

    Last update: