ŠKODA AUTOMOBILE FACTORIES IN 1945-1960

Thesis title: Automobilové závody Škoda v letech 1945-1960
Author: Hynšt, Vladimír
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Strejčková, Tereza
Opponents: Kovář, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je zmapovat proces zavedení národní správy v automobilce Škoda, znárodnění a následné oddělení automobilky od koncernu Škoda Plzeň a jak se tyto procesy projevily na výrobě a prodeji automobilů značky Škoda mezi lety 1945 až 1960. V první části práce je definováno znárodnění, nastíněn vývoj a výroba Škodových závodů do roku 1945, politický vývoj v Československu ve sledovaném období a zavádění hospodářských plánů. Hlavní část práce spočívá v analýze znárodňovacích procesů týkajících se automobilky Škoda a její výroby po od roku 1945 do roku 1960. Procesy znárodnění se na výrobě Škody Auto projevily rozšiřujícím se počtem vyráběných modelů. Toto rozšíření bylo způsobeno slučováním znárodněních podniků. Na výrobu měly vliv dvouletý a pětileté plány, podle kterých se musela výroba řídit. Proces znárodnění se v prodeji automobilů projevil jediným prodejcem, Ústřední prodejnou (později Mototechna), která jako jediný podnik prodávala podnikem AZNP vyrobené automobily. Autorovi se podařilo komplexně shrnout problematiku znárodnění automobilové výroby značky Škoda a popsat vývoj výroby a prodejů automobilů těchto závodů v poměrně turbulentním období po skončení druhé světové války.
Keywords: Škoda Auto; Škoda Plzeň; automobilový průmysl; znárodnění
Thesis title: ŠKODA AUTOMOBILE FACTORIES IN 1945-1960
Author: Hynšt, Vladimír
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Strejčková, Tereza
Opponents: Kovář, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to map the process of introduction of national administration in the Škoda car factory, nationalization and subsequent separation of the car factory from the Škoda Plzeň concern and how these processes affected the production and sales of Škoda cars between 1945 and 1960. The first part of the thesis defines nationalisation, outlines the development and production of Škoda plants up to 1945, political developments in Czechoslovakia in the period under review and the introduction of economic plans. The main part of the thesis consists of an analysis of the nationalisation processes concerning the Škoda car plant and its production from 1945 to 1960. The nationalisation processes affected the production of Škoda Auto by expanding the number of models produced. This expansion was caused by the merging of nationalised enterprises. Production was affected by the two-year and five-year plans according to which production had to be managed. The process of nationalisation was reflected in the sale of cars by a single dealer, the Central Sales Office (later Mototechna), which was the only company selling cars produced by AZNP. The author has managed to comprehensively summarize the issue of the nationalization of Škoda car production and describe the development of production and sales of cars of these plants in the rather turbulent period after the end of World War II.
Keywords: Škoda Auto; Škoda Plzeň; automotive industry; nationalization

Information about study

Study programme: Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 10. 2023
Date of submission: 11. 12. 2023
Date of defense: 31. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85996/podrobnosti

Files for download

    Last update: