Valuation of the company Optomont a.s

Thesis title: Ocenění rodinné firmy Optomont a.s
Author: Bujok, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kubálek, Jan
Opponents: Smrčka, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti Optomont a.s. pro účely hypotetického prodeje k datu 31. 3. 2023. Práce se zaměřuje na detailní analýzu a ocenění této společnosti. V rámci práce jsou představeny základní informace o společnosti Optomont a.s., včetně historie a oboru podnikání. Dále je provedena strategická analýza společnosti, která se zaměřuje na analýzy výnosového potenciálu podniku, s důrazem na prognózu tržeb a ziskovosti. Finanční analýza zahrnuje analýzu finančních výkazů a klíčových ukazatelů. Dále je provedena analýza a prognóza generátorů hodnoty, která slouží jako podklad pro metodu oceňování podniku Na základě těchto analýz a dat je sestaven finanční plán pro budoucí období. Ocenění společnosti je provedeno výnosovou metodou, konkrétně metodou DCF Entity, a podpořeno metodou odvětvových multiplikátorů. Výsledkem této práce je odhad intervalu hodnoty společnosti Optomont a.s.
Keywords: Oceňování podniku; Strategická analýza; DCF Entity; Finanční analýza, ; Finanční plán; Generátory hodnoty
Thesis title: Valuation of the company Optomont a.s
Author: Bujok, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kubálek, Jan
Opponents: Smrčka, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this master‘s thesis is to determine the market value of Optomont a.s. for the purposes of a hypothetical sale as of March 31, 2023. The thesis focuses on a comprehensive analysis and valuation of this company. It begins with an introduction to the fundamental information about Optomont a.s., including its history and business sector. Subsequently, a strategic analysis of the company is conducted, emphasizing the examination of the revenue potential of the business, particularly focusing on revenue and profitability forecasts. Furthermore, the financial analysis entails an assessment of the company‘s financial statements and key performance indicators. An analysis and projection of value drivers are period si to serve as the foundation for the valuation method. Based on these analyses and data, a financial plan for future period sis constructed. The company‘s valuation is executed using the income approach, specifically the DCF Entity method, and complemented by industry-specific multiplier methods. The result of this thesis is an estimate of the range of Optomont a.s.‘s value.
Keywords: Business Valuation; Strategic Analysis; DCF Entity; Financial Analysis; Financial Plan; Value Drivers

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 1. 2023
Date of submission: 11. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84946/podrobnosti

Files for download

    Last update: