Automation of regression tests of web application using Cypress

Thesis title: Využití nástroje Cypress pro automatizaci regresních testů webové aplikace
Author: Koudelka, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Doležel, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tvorbě a automatizaci regresních testů hlavních funkcionalit webové aplikace Jíme zdravě. Teoretická část se blíže zaměřuje na představení regresního testování a doporučení pro tvorbu testovacích případů pro regresní testy. Dále představuje automatizaci testování, její výhody a nevýhody a využitelnost pro regresní testování. Nakonec je představen automatizační nástroj Cypress včetně jeho dvou částí, desktopové aplikace a doprovodného Cypress Cloud, jeho využití, dobré praktiky a základní příkazy. V praktické části je představena aplikace Jíme zdravě. V rámci představení aplikace jsou identifikovány její hlavní oblasti funkcionalit. Na základě těchto oblastí jsou následně vytvořeny testovací nápady a testovací případy. K popisu testovacích nápadů i případů jsou využity šablony z metodiky MMSP. Nakonec jsou pomocí nástroje Cypress napsány a spuštěny regresní testy pro identifikované funkcionality.
Keywords: testování softwaru; Cypress; MMSP; end-to-end testování; regresní testování; webová aplikace
Thesis title: Automation of regression tests of web application using Cypress
Author: Koudelka, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Doležel, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the creation and automation of regression tests for the main functionalities of Jíme zdravě (Eat Healthy) web application. The theoretical part provides an introduction to regression testing and recommendations for creating test cases for regression tests. It also introduces test automation, its advantages and disadvantages, and its applicability to regression testing. Finally, the Cypress automation tool is presented, including its two components, the desktop application and the companion app Cypress Cloud, along with their usage, good practices and basic commands. In the practical part, the Jíme zdravě (Eat Healthy) application is introduced, and its main functional areas are identified. Based on these areas, test ideas and test cases are then developed. Templates from the MMSP methodology are used to describe the test ideas and test cases. Finally, regression tests for the identified functionalities are written and executed using the Cypress tool.
Keywords: Cypress; regression testing; software testing; web application; end-to-end testing; MMSP

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 3. 2023
Date of submission: 11. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84329/podrobnosti

Files for download

    Last update: