Web application that allows the user to manage and mitigate the risks and threats associated with investing in cryptocurrencies

Thesis title: Webová aplikace umožňující uživateli řídit a snižovat rizika a hrozby spojené s investováním do kryptoměn
Author: Mikula, Marek
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Valový, Marcel
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
Přítomnost kryptoměn nelze v posledních letech přehlédnout. V době psaní této práce cena největší kryptoměny – Bitcoinu – opět atakuje hranici milionu korun českých. A je to právě jeho astronomická cena, která na trh přivádí neinformované investory, kteří si neuvědomují možná rizika investování do tohoto druhu aktiv. Bakalářská práce se zabývá rizikovými faktory investování do kryptoměn. Cílem práce je vytvořit funkční webovou aplikaci, která by uživatelům pomáhala rizikové faktory řídit a snižovat. Práce začíná důkladnou rešerší, která popisuje nejčastější rizika a rozebírá investování do kryptoměn prismatem behaviorálních věd. Dále je proveden výzkum formou strukturovaných rozhovorů a tematické analýzy. Výsledky přinášejí zjištění, že majorita investorů vstupuje na trh impulzivně pod tíhou strachu z promeškání a sociálních sítí. Na základě rešerše a provedeného výzkumu je navržena a implementována webová aplikace, která výše uvedené faktory spojené s investováním adresuje a snaží se jejich negativní dopad minimalizovat. Výsledným artefaktem je zdrojový kód plně funkční aplikace implementované v moderním paradigma pomocí nejmodernějších programovacích frameworků Nuxt.js (front-end) a Laravel (back-end). Pro objektivní zhodnocení přínosu a potenciálního přínosu této webové aplikace autor vykonal obsáhlou kvalitativní analýzu nad interview s jejími třemi pilotními uživateli.
Keywords: TailwindCSS; PHP; behaviorální ekonomie; Laravel; JavaScript; Nuxt.js; investice; kryptoměny; webová aplikace; řízení rizik
Thesis title: Web application that allows the user to manage and mitigate the risks and threats associated with investing in cryptocurrencies
Author: Mikula, Marek
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Valový, Marcel
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
The presence of cryptocurrencies cannot be overlooked in recent years. At the time of writing, the price of the largest cryptocurrency – Bitcoin – is once again hitting the million Czech crowns mark. And it is its astronomical price that brings uninformed investors to the market who are unaware of the potential dangers of investing in this type of asset. This bachelor thesis deals with the risk factors of investing in cryptocurrencies. The aim of the thesis is to create a functional web application to help users manage and reduce the risk factors. The thesis begins with a thorough research that describes the most common risks and discusses cryptocurrency investing through the prism of behavioral science. Next, research is conducted through structured interviews and thematic analysis. The results yield the finding that most investors enter the market impulsively under the weight of fear of missing out and social networks. Based on the research, a web application has been designed and implemented to address the above factors associated with investing and try to minimize their negative impact. The resulting artifact is the source code of a fully functional application implemented in a modern paradigm using the latest programming frameworks Nuxt.js (front-end) and Laravel (back-end). To objectively assess the benefits and potential benefits of this web application, the author conducted extensive qualitative analysis over interviews with its three pilot users.
Keywords: Laravel; cryptocurrencies; behavioral economics; JavaScript; Nuxt.js; PHP; investments; risk management; TailwindCSS; web application

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 1. 2023
Date of submission: 11. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83394/podrobnosti

Files for download

    Last update: