Communication of the National Theatre with University students

Thesis title: Komunikace Národního divadla s vysokoškolskými studenty
Author: Kruková, Sarah
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Černá, Jitka
Opponents: Hanáčková, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na identifikaci a optimalizaci marketingové komunikace Národního divadla v Praze směrem k vysokoškolským studentům. Teoretická část práce se věnuje současným výzkumům kulturních institucí analyzující publikum, popisuje základní pojmy marketingové komunikace i se zaměřením na divadlo. Praktická část obsahuje analýzu sekundárních dat o více než 600 studentech, expertní rozhovor se zaměstnankyní Národního divadla Kateřinou Hanáčkovou a 8 hloubkových rozhovorů s vysokoškolskými studenty. Data poskytují ucelený pohled na praktickou stránku marketingové komunikace v kulturním (divadelním) sektoru. Výsledky naznačují, že studenti projevují různorodé preference vůči Národnímu divadlu, s důrazem na zájmy a studijní obory. Závěry zdůrazňují potřebu dlouhodobé strategie marketingové komunikace, která aktivně oslovuje cílovou skupinu a motivuje ji k návštěvě divadla, zároveň klade důraz na transparentní informace o divadelních představeních.
Keywords: studenti VŠ; marketing v kulturním sektoru; Národní divadlo; marketingová komunikace
Thesis title: Communication of the National Theatre with University students
Author: Kruková, Sarah
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Černá, Jitka
Opponents: Hanáčková, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis focuses on identification and optimization of marketing communication of the National Theatre in Prague towards university students. The theoretical part of the Master‘s Thesis explores current research on cultural institutions analyzing their audiences, with a specific emphasis on the age group of students. It describes fundamental concepts of marketing communication, followed up by the context of the theater. The practical part of the thesis includes an analysis of secondary data from over 600 students, an expert interview with National Theatre employee Kateřina Hanáčková and 8 in-depth interviews with university students. Mentioned data provide a comprehensive view of the practical aspects of marketing communication in the cultural (theatrical) sector. The results indicate that students exhibit diverse preferences towards the National Theatre, emphasizing their interests and fields of study. The conclusions highlight the necessity of a long-term marketing communication strategy that actively engages the target audience and motivates them to attend the theater, while also emphasizing transparent information about theatrical performances.
Keywords: National Theatre; University students; Marketing Communication; Marketing in the Cultural Sector

Information about study

Study programme: Arts Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 3. 2022
Date of submission: 12. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80179/podrobnosti

Files for download

    Last update: