Analysis and comparison of alternative indicators of economic growth in the Czech Republic in the years 2012-2022

Thesis title: Analýza a komparace alternativních ukazatelů hospodářského růstu v ČR v letech 2012-2022
Author: Idelmoudden, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vodžák, Milan
Opponents: Dungl, Daniel
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této akademické práce je, pomocí autorem použité komparativní a SWOT analýzy zjistit, zda existují jiné vhodné ukazatele hospodářského růstu. Hypotézou je tedy tvrzení, potvrzující existenci alternativních ukazatelů hospodářského růstu a jejich následnou identifikaci. Zkoumanými alternativními ukazateli jsou: HDI, Rushin index, GPI, Doing Business index, Indexy ekonomické svobody vydané od Fraser institute a Heritage foundation a index reálných cen. Analýza dokazuje, že Rushin index, indexy ekonomické svobody od Fraser institute a Heritage foundation a index reálných mezd splňují podmínky pro zařazení indexů do alternativních ukazatelů hospodářského růstu. U indexů HDI, GPI a Doing Business index byla hypotéza vyvrácena. Tato bakalářská práce neidentifikuje žádné alternativní ukazatele hospodářského růstu, které dokážou kompletně substituovat HDP při měření ekonomické výkonnosti daného státu. Na závěr autor vyvozuje doporučení pro čtenáře této akademické práce, pro další výzkum.
Keywords: Global peace index; Rushin index; Human development index; Ukazatel hospodářského růstu; Ekonomická aktivita
Thesis title: Analysis and comparison of alternative indicators of economic growth in the Czech Republic in the years 2012-2022
Author: Idelmoudden, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vodžák, Milan
Opponents: Dungl, Daniel
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this academic work is to find out whether there are other suitable indicators of economic growth, using the comparative and SWOT analysis used by the author. The hypothesis is therefore a statement confirming the existence of alternative indicators of economic growth and their subsequent identification. The examined alternative indicators are: HDI, Rushin index, GPI, Doing Business index, Indices of economic freedom issued by the Fraser institute and Heritage foundation and real wage index. The analysis proves that the Rushin index, the indices of economic freedom from the Fraser Institute and the Heritage foundation, and the index of real wage meet the conditions for placing the indices in alternative indicators of economic growth. The hypothesis was disproved for the HDI, GPI and Doing Business indicies. This bachelor's thesis does not identify any alternative indicators of economic growth that can completely substitute GDP when measuring the economic performance of a given state. At the end, the author makes recommendations for the readers of this academic work, for next research.
Keywords: Economic activity; Global peace index; Human development index; Economic growth indicator; Rushin index

Information about study

Study programme: Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 10. 2023
Date of submission: 13. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85907/podrobnosti

Files for download

    Last update: