Possibilities of marketing orientation of the Lobkowicz Palace

Thesis title: Možnosti marketingové orientace Lobkowiczkého paláce
Author: Karešová, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Petrová, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce zkoumá vliv funkce marketingu na památku Lobkowiczkého paláce. Zabývá se propojením oblast kultury a marketingu s cílem zhodnotit aktuální marketingovou situaci památky a navrhnout doporučení vhodná pro budoucí implementaci. V teoretické části práce se zaměřuji na vymezení pojmů z oblasti kultury, marketingu a jeho obecných přínosů na kulturní památky, marketingového mixu a významu návštěvníka. Praktická část se orientuje více na památku Lobkowiczkého paláce. Za pomoci sekundárních zdrojů a vedeného rozhovoru popisuje marketingový a komunikační mix památky. Praktická část je doplněna o dotazníkové šetření a SWOT analýzu pro komplexní zachycení aktuální marketingové situace. V závěru práce jsou shrnuty poznatky celé práce a popsána vhodná marketingová doporučení.
Keywords: Lobkowiczký palác; marketingový mix; kulturní památka; návštěvník; marketing
Thesis title: Possibilities of marketing orientation of the Lobkowicz Palace
Author: Karešová, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Petrová, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
The master's thesis explores the impact of marketing on the Lobkowic Palace cultural site. It examines the intersection of cultural and marketing domains with the aim of assessing the current marketing situation of the site and proposing recommendations suitable for future implementation. In the theoretical part of the thesis, I focus on defining key terms in the cultural domain, marketing and its benefits for cultural monuments, the marketing mix, and the importance of visitors. The practical section focuses more on the Lobkowicz Palace itself. Utilizing secondary sources and conducted interviews, it describes the marketing and communication mix of the Palace. The practical part is complemented by a questionnaire survey and SWOT analysis for a comprehensive understanding of the current marketing situation. The conclusion of the thesis summarizes the findings and outlines appropriate marketing recommendations.
Keywords: visitor; cultural site; Lobkowicz Palace; marketing mix; marketing

Information about study

Study programme: Arts Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 1. 2023
Date of submission: 13. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83391/podrobnosti

Files for download

    Last update: