Purchasing behaviour in a selected segment - fishing tackle

Thesis title: Nákupní chování ve vybraném segmentu - rybářské potřeby
Author: Barták, Marek
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vávra, Oldřich
Opponents: Zamazalová, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu nákupního chování českých rybářů v segmentu rybářských potřeb. Cílem je odhalit klíčové faktory ovlivňující jejich rozhodovací proces při nákupu. Výzkum kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístupy: dotazníkové šetření poskytuje široký přehled nákupních preferencí rybářů, zatímco polostrukturované rozhovory s experty a rybáři nabízejí hlubší vhled do specifických aspektů a motivací za jejich rozhodnutími. Zjištění zdůrazňují významnost osobních doporučení a věrnosti k oblíbeným značkám, jakož i převládající roli online kanálů, přesto tyto nelze považovat za úplné náhrady tradičních kamenných obchodů. Práce přináší ucelený pohled na nákupní chování v tomto specifickém tržním segmentu a nabízí cenné postřehy pro prodejce a výrobce rybářských potřeb, jak lépe oslovit a uspokojit potřeby svých zákazníků.
Keywords: nákupní rozhodovací proces; rybářské potřeby; spotřební chování
Thesis title: Purchasing behaviour in a selected segment - fishing tackle
Author: Barták, Marek
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vávra, Oldřich
Opponents: Zamazalová, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis focuses on the analysis of Czech fishermen's purchasing behaviour in the fishing tackle segment. The aim is to reveal the key factors influencing their purchasing decision-making process. The research combines quantitative and qualitative approaches: a questionnaire survey provides a broad overview of fishermen's purchasing preferences, while semi-structured interviews with experts and fishermen offer deeper insights into specific aspects and motivations behind their decisions. The findings highlight the importance of personal recommendations and brand loyalty as well as the prevalent role of online channels, yet these cannot be considered as complete substitutes for traditional brick-and-mortar stores. The paper provides a comprehensive view of buying behaviour in this specific market segment and offers valuable insights for retailers and manufacturers of fishing tackle on how to better reach and satisfy their customers' needs.
Keywords: purchase decision process; fishing tackle; consumer behavior

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 11. 2022
Date of submission: 13. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82872/podrobnosti

Files for download

    Last update: