Calculation procedures by creating the price

Thesis title: Kalkulační postupy při tvorbě ceny
Author: Kadlec, Jiří
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Stejskalová, Irena
Opponents: Kozáková, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je dokumentovat význam správného plánování a vy-hodnocení přímých nákladů, režií a dalších položek jako součástí ceny. Současně se zaměřuji na analýzu rozdílů plánovaných a skutečných nákladů. Ke splnění cíle práce je využita metoda pozorování, komparace a výzkum pomocí řízených rozhovorů. Tento výzkum komparoval kalkulační proces ve dvou oborově rozdílných společnostech. Výzkum prokázal, že je, i přes často rozdílné přístupy ke kalkulacím, pro oba podnikatelské subjekty správné plánování a vyhodnocování přímých i nepřímých nákladů, a i dalších položek v kalkulaci, jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro řízení projektů nebo zakázek. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a praktické.
Keywords: manažerské účetnictví; režie; Kalkulace; kalkulační vzorec; náklady
Thesis title: Calculation procedures by creating the price
Author: Kadlec, Jiří
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Stejskalová, Irena
Opponents: Kozáková, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to document the importance of proper planning and evaluation of direct costs, overheads and other items as part of the price. I also focus on analyzing the differences between planned and actual costs. To meet the objective of the thesis, the method of observation, comparison and research through guided interviews is used. This research compared the calculation process in two companies with different industry sectors. The research has shown that, despite of often different approaches to calulations, for both business entities, correct planning and evaluation of direct and indirect costs, as well as of other items in the calculation process, is one of the most important tools for project or contract management. The work is devided into two main parts – theoretical and practical part.
Keywords: calculation formula; costs; management accounting; overheads; Calculation

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 9. 2022
Date of submission: 14. 12. 2023
Date of defense: 2. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81661/podrobnosti

Files for download

    Last update: