Analysis of Securities Dealers Operating in the Czech Republic with Respect to Czech Retail Investors' Approach to Risk in 2023

Thesis title: Analýza obchodníků s cennými papíry působících v České republice s ohledem na přístup českých retailových investorů k riziku k roku 2023
Author: Hynštová, Karolína
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Klement, Josef
Opponents: Štěpánek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce reaguje na aktuální situaci na trhu obchodníků s cennými papíry, kteří se snaží využít nadále se zvyšujícího množství investorů a získat nové klienty. Konkrétně se práce zabývá analýzou akciových brokerů s ohledem na rizikový profil českého retailového investora. V rámci šetření je na základě četnosti uvedení zjištěno 15 brokerů, kteří nabízí své služby i českým občanům. Analyzováno je pak sedm nejpopulárnějších z nich. Při srovnání poplatkové struktury a sestavení stupnice hodnocení rizikových atributů vychází čtyři brokeři nejméně rizikoví a tři brokeři s vyšším podílem rizikových atributů. Nikdo z brokerů nespadá do třetí, vysoce rizikové skupiny. Z druhého dotazníkového šetření (sběr proveden agenturou Ipsos) vyplývá, že nelze striktně definovat tři rizikové profily investorů bez toho, aniž by na základě jejich chování neexistoval průnik. Zatímco riziko averzní jedinci se rozhodují jako risk averzní, risk neutrální jedinci taktéž inklinují spíš k risk averzi. Rozhodování jedinců vyhledávajících riziko je pak kombinací všech tří přístupů. Test korelace zároveň dokazuje kladný vztah mezi sebe hodnocením investorů na základě rizika a jejich rozhodovacími postupy, čímž falsifikuje stanovenou hypotézu.
Keywords: akcie; broker; rizikový profil
Thesis title: Analysis of Securities Dealers Operating in the Czech Republic with Respect to Czech Retail Investors' Approach to Risk in 2023
Author: Hynštová, Karolína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Klement, Josef
Opponents: Štěpánek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
This work responds to the current market situation of securities brokers who are trying to take advantage of increasing number of investors and acquire new clients. Specifically, the work deals with the analysis of securities brokers regarding the risk profile of the Czech retail investors. As part of the investigation, based on the frequency of mentions, 15 brokers were identified who offer their services to Czech citizens as well. The seven most popular of them are subsequently analyzed and compared in terms of structure, business model, terms of trade etc. When comparing the fee structure and compiling the risk attribute rating scale, four brokers come out as the least risky and three brokers come out with a higher proportion of risky attributes. None of the brokers falls into the third, high-risk group. The second survey (collected by Ipsos) shows that it is not possible to strictly define the three risk profiles of investors as there is an intersection within all three groups. While risk-averse individuals make decisions as risk-averse, risk-neutral individuals also tend to be more risk-averse than risk-loving. The decision-making of risky individuals is then a combination of all three mentioned approaches. At the same time, the correlation test demonstrates a positive relationship between investors' risk assessment and their decision-making processes, thereby falsifying the established hypothesis.
Keywords: stock; broker; risk profile

Information about study

Study programme: Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 5. 2023
Date of submission: 15. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84555/podrobnosti

Files for download

    Last update: