Throw-away Society

Thesis title: Throw-away Society
Author: Kaločíková, Nicole
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šimůnek, Michal
Opponents: Kincl, Tomáš
Thesis language: English
Abstract:
This thesis deals with the concept of the throw-away society. It focuses on the context of the fast fashion industry with a greater focus on alternatives. The thesis is divided into three parts that are the theoretical, the methodological and the empirical part. The aim of the thesis is to identify the consumption be-haviour of a selected group of respondents and their attitudes towards alternative, more environmentally friendly fashion purchasing options. For this purpose, the exploratory method of in-depth interview was chosen. The respondents of this thesis are working individuals in the age range of 25-31 years. The thesis reveals that despite high awareness of sustainability, participants often fail to exhibit consistent sustainable behaviours, exemplified by acknowledging the ecological impact of fast fashion.
Keywords: Throw-away society; consumerism; fast fashion; second hand; planned obsolescence
Thesis title: Jednorázová společnost
Author: Kaločíková, Nicole
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šimůnek, Michal
Opponents: Kincl, Tomáš
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce se zabývá konceptem jednorázové společnosti. Zaměřuje se na kontext fast fashion průmyslu s větším důrazem, na jehož alternativy. Práce je rozdělena do tří částí, kterými jsou teoretická, metodologická a empirická část. Cílem práce je zjistit spotřební chování vybrané skupiny respondentů a jejich postoje k alternativním, ekologicky šetrnějším možnostem nákupu módy. Pro tento účel byla zvolena explorativní metoda hloubkového rozhovoru. Respondenty této práce jsou pracující jedinci ve věkovém rozmezí 25-31 let. Práce ukazuje, že navzdory vysokému povědomí o udržitelnosti účastníci často neprojevují důsledné udržitelné chování, jehož příkladem je uvědomění si ekologického dopadu rychlé módy.
Keywords: fast fashion; Jednorázová společnost; konzumerismus; second hand; plánované zastarávání

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 4. 2022
Date of submission: 15. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81417/podrobnosti

Files for download

    Last update: