Process optimization in a banking institution

Thesis title: Optimalizace procesu v bankovní instituci
Author: Valkovskaya, Ekaterina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Přibyl, Vladimír
Opponents: Váchová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je nejen provést optimalizaci vybraného podnikového procesu, ale také identifikovat vhodné prostředky a nástroje pro dosažení této optimalizace. V diplomové práci je bankovní instituce, o které se hovoří, označena fiktivním názvem XYZ, aby byla zachována její anonymita. V aplikační části diplomové práce je provedena detailní analýza konkrétního podnikového procesu, který se zabývá zpracováním částí reportu "Povinně zveřejňované informace". Následně současný stav procesu je mode-lován pomocí notace BPMN a softwarového nástroje MS Visio. Na základě procesní ana-lýzy a po definování úzkých míst, je modelován proces s řešením, které zahrnovalo optimalizaci a automatizaci. Poté následuje fáze implementace, kde nově navržený proces, vycházející z navržených změn a optimalizací, je přenesen do praxe. Tato im-plementace je prováděna pomocí následujících nástrojů jako SQL, Power Query a VBA. Poté následuje fáze validace a verifikace, kde je ověřena správnost a efektivnost im-plementovaných změn. Závěrečná kapitola hodnotí přínosy provedené optimalizace a analyzuje její dopad.
Keywords: optimalizace; automatizace; podnikový proces; reporting; reporting; VBA; Power Query
Thesis title: Process optimization in a banking institution
Author: Valkovskaya, Ekaterina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Přibyl, Vladimír
Opponents: Váchová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the thesis is not only to optimize the selected business process, but also to identify the appropriate means and tools to achieve this optimization. In the thesis, the banking institution under discussion is referred to by the fictitious name XYZ in order to preserve its anonymity. In the application part of the thesis, a detailed analysis of a specific business process is carried out, which deals with the processing of parts of the report "Mandatory Disclosures". Subsequently, the current state of the process is modelled using BPMN notation and the MS Visio software tool. Based on the process analysis and after defining bottlenecks, the process is modeled with a solution that included optimization and automation. This is followed by an implementation phase where the newly designed process, based on the proposed changes and optimizations, is put into practice. This im-plementation is done using the following tools such as SQL, Power Query and VBA. This is followed by a validation and verification phase where the correctness and effectiveness of the im-plemented changes are verified. The final chapter evaluates the benefits of the optimization performed and analyzes its impact.
Keywords: business process; optimization; reporting; SQL; VBA; Power Query; automation

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Exact Methods

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 3. 2022
Date of submission: 16. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80229/podrobnosti

Files for download

    Last update: