Analysis of the Use of Technologies in the Areas of Transportation, Housing, and Environment in Three Selected Cities

Thesis title: Analýza míry využití technologií v oblasti dopravy, bydlení a životního prostředí ve vybraných městech
Author: Dyo, Igor
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Přibyl, Vladimír
Opponents: Váchová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce "Analýza využití technologií v oblasti dopravy, bydlení a život-ního prostředí ve třech vybraných městech" je prozkoumat integraci a dopad chytrých technologií v těchto oblastech. Tato diplomová práce zaměřuje se na to, jak tyto techno-logie přispívají k udržitelnému rozvoji měst. Metodika zahrnuje přehled literatury a analýzu sekundárních dat týkajících se technologií chytrých měst v Praze, Vídni a Var-šavě. Prace porovnává implementaci a efektivitu těchto technologií v jednotlivých měs-tech s využitím mezinárodních indexů chytrých měst. Závěry poskytují náhled na silné a slabé stránky jednotlivých měst při zavádění chytrých technologií a nabízejí doporu-čení pro zlepšení a budoucí směry výzkumu v oblasti rozvoje chytrých měst.
Keywords: Smart Environment; Smart Living; Smart City; Smart Mobility
Thesis title: Analysis of the Use of Technologies in the Areas of Transportation, Housing, and Environment in Three Selected Cities
Author: Dyo, Igor
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Přibyl, Vladimír
Opponents: Váchová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis "Analysis of the Use of Technologies in the Areas of Transportation, Housing, and Environment in Three Selected Cities" aims to examine the integration and impact of smart technologies in these areas. It focuses on how these technologies contribute to sustainable urban development. The methodology includes a literature review and analysis of secondary data regarding smart city technologies in Prague, Vienna, and Warsaw. The study compares the implementation and effectiveness of these technologies across the cities, utilizing international smart city indexes. Conclusions provide insights into the strengths and weaknesses of each city in implementing smart technologies, offering recommendations for improvements and future research directions in smart city development.
Keywords: Smart City; Smart Mobility; Smart Living; Smart Environment

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Exact Methods

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 5. 2020
Date of submission: 8. 1. 2024
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73417/podrobnosti

Files for download

    Last update: