Beyond the filter: the effect of marketing communication on body image, well-being and productivity

Thesis title: Beyond the filter: Dopad marketingové komunikace na sociálních sítích na body image, well-being a produktivitu
Author: Haganová, Simona
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Závodný Pospíšil, Jan
Opponents: Šimůnková, Klára
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem marketingové komunikace na body image, well-being a produktivitu v práci, studiu či jiných činnostech. Body image označuje subjektivní vnímání těla, které jednotlivci dávají do kontextu s všeobecným ideálem krásy. Toto srovnání pak vytváří tlak na změnu vzhledu, který se může projevit snižováním well-being a vývojem psychických poruch a úzkostí. To se následně odráží také ve výkonnosti v rámci pracovních či studijních povinností. Cílem práce je určit, do jaké míry má komunikace na sociálních sítích dopad právě na vnímání body image, well-being a jakým způsobem ovlivňuje pracovní, studijní či jinou profesní výkonnost. V praktické části představuji metodiku, průběh, limitace, etiku a intepretaci výsledku smíšeného výzkumu založeného na dotazníkovém šetření a vzdálené etnografie pomocí deníkové metody. V práci nebyla prokázána závislost mezi negativním vnímáním body image a časem stráveným na sociálních sítích. Avšak z kvalitativní části vyplývá, že negativní vnímáni body image přímo neovlivňuje produktivitu, nicméně je jedním z faktorů, které přispívají k rozvoji poruch a praktik, které na produktivitu působí.
Keywords: sociální média; sebevědomí; body image; produktivita; well-being; poruchy přijmu potravy
Thesis title: Beyond the filter: the effect of marketing communication on body image, well-being and productivity
Author: Haganová, Simona
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Závodný Pospíšil, Jan
Opponents: Šimůnková, Klára
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the influence of marketing communication on body image, well-being, and productivity at work, study, or other activities. Body image refers to the subjective perception of the body that individuals put in context with a general ideal of beauty. This position then creates pressure to change appearance, which can manifest in decreased well-being and the development of psychological disorders and anxiety. This, in turn, is also reflected in performance at work or study. This thesis aims to determine how social media communication impacts body image perception and well-being and how it affects work, study, or other professional performance. In the practical part, I present the methodology, process, limitations, ethics, and interpretation of the result of mixed-methods research based on a questionnaire survey and remote ethnography using a diary method. This study did not find a relationship between negative body image perceptions and time spent on social media. However, the qualitative part shows that negative perceptions of body image do not directly affect productivity, but it could be one factor contributing to developing disturbances and practices that affect productiveness.
Keywords: Eating disorders; well-being; body image; social media; Self esteem; Productivity

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 3. 2023
Date of submission: 9. 1. 2024
Date of defense: 2. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/86873/podrobnosti

Files for download

    Last update: