The real estate market in Switzerland - analysis of factors that affect property price

Thesis title: Trh nemovitostí ve Švýcarsku - analýza faktorů ovlivňujících cenu
Author: Gottvaldová, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Jouda, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat nemovitostní trh ve Švýcarsku. První kapitola je čistě teoretická, jsou v ní rozebírána specifika švýcarského nemovitostního trhu, sociální systém, zdanění a regulace. Druhá kapitola je již více praktická a zaměřuje se na analýzu jednotlivých faktorů, které ovlivňují cenu nemovitostí. V této práci jsem se věnovala výhradně rezidenčním nemovitostem. Jsou zde podrobně rozebrány faktory jakožto ekonomická situace země, inflace, míra nezaměstnanosti, úrokové sazby, demografické faktory, nedostatek bydlení a stavební aktivita. V rámci třetí a také poslední kapitoly jsem se zaměřila na vývoj cen nemovitostí ve Švýcarsku za posledních 30 let. Je zde analyzována jak realitní krize v 90. letech 20. století, tak i celosvětová krize v roce 2008 a nedávná pandemie koronaviru. Pokusila jsem se poukázat na to, jak tyto jednotlivé události ovlivnili nemovitostní trh ve Švýcarsku. Na závěr popisuji momentální situaci na trhu a také aktuální trendy, které s tím úzce souvisejí.
Keywords: Švýcarsko; zdanění; regulace; krize; nemovitost; nemovitostní trh; úrokové sazby; inflace; nezaměstnanost
Thesis title: The real estate market in Switzerland - analysis of factors that affect property price
Author: Gottvaldová, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Jouda, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the real estate market in Switzerland. The first chapter is purely theoretical, it discusses the specifics of the Swiss real estate market, the social system, taxation and regulation. The second chapter is already more practical and focuses on the analysis of individual factors that influence the price of real estate. In this thesis, I focused exclusively on residential real estate. Factors such as the country's economic situation, inflation, unemployment rate, interest rates, demographic factors, housing shortage and construction activity are analyzed in detail. In the third and also the last chapter, I refer only to the development of real estate prices in Switzerland over the last 30 years. There real estate crisis of the 1990s, the global crisis of 2008 and the recent coronavirus pandemic are discussed here. I tried to point out how these individual events affected the real estate market in Switzerland. In conclusion, they describe the current market situation as well as current trends that are closely related to it.
Keywords: inflation; regulation; crisis; real estate market ; property; Switzerland; unemployment; taxation; interest rates

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 3. 2023
Date of submission: 9. 1. 2024
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84294/podrobnosti

Files for download

    Last update: