Financial analysis of ČSOB a.s

Thesis title: Finanční analýza společnosti ČSOB a.s
Author: Hadzheha, Nataliia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Palán, Luděk
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce zkoumá finanční analýzy Československé obchodní banky v období 2007-2022. Práce začíná představením bankovní společnosti, která bude v průběhu hodnocena. Dále čtenář muže porovnat postavení sledované banky na českém trhu. Následně bude provedena analýza aktiv, pasiv a výkazu zisků a ztrát. Budou spočítané poměrové ukazatele jako například návratnost vlastního kapitálu, kapitálová přiměřenost a taky čtenář může zjistit, jak ČSOB splňuje regulatorní požadavky. Druhá část práce se pak věnuje srovnání ČSOB s bankami patřícími pod KBC Group. Poslední kapitola se bude věnovat prognóze vývoje finanční výkonnosti ČSOB. Závěrem této práce bude stručná rekapitulace provedené analýzy a zhodnocení ekonomické situace Československé obchodní banky.
Keywords: aktiva; ČSOB; finanční analýza; KBC Group; likvidita; pasiva; rentabilita; vlastní kapitál; výroční zpráva
Thesis title: Financial analysis of ČSOB a.s
Author: Hadzheha, Nataliia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Palán, Luděk
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis examines the financial analysis of the Czechoslovak Commercial Bank over the period 2007-2022. The thesis begins by introducing the banking company that will be evaluated throughout. Next, the reader can compare the position of the bank under study in the Czech market. Subsequently, the analysis of assets, liabilities and profit and loss statement will be carried out. Ratios such as return on equity, capital adequacy will be calculated and the reader can also find out how CSOB meets regulatory requirements. The second part of the thesis is then devoted to the comparison of CSOB with banks belonging to the KBC Group. The last chapter will be devoted to the forecast of the financial performance of CSOB. This thesis will conclude with a brief recapitulation of the analysis and an assessment of the economic situation of the Czechoslovak Commercial Bank.
Keywords: equity; financial analysis; KBC Group; liabilities; liquidity; profitability; annual report; assets; CSOB

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 7. 2023
Date of submission: 10. 1. 2024
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85176/podrobnosti

Files for download

    Last update: