Analysis of the Impact of Minimum Wage on Unemployment in the Economy

Thesis title: Analýzu vlivu minimální mzdy na nezaměstnanost v ekonomice
Author: Kuželková, Natália
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Ve své diplomové práci jsem se zabývala dopadem minimální mzdy na nezaměstnanost mladých lidí. K tomu využívá čtvrtletní data od začátku roku 2010 do poloviny roku 2022. Stanovená hypotéza tvrdí, že zvyšování minimální mzdy má negativní vliv na nezaměstnanost osob mladších 24 let v České republice. Zkoumala jsem to pomocí modelu vektorové autoregrese, který zahrnoval míru nezaměstnanosti, inflaci, HDP a Kaitzův index. Využila jsem k tomu dva model, jeden zkoumal krátkodobý vztah a druhý zkoumal dlouhodobý vztah mezi nimi. Moje studie došla k závěru, že minimální mzda ovlivňuje nezaměstnanost, ale její přímý vliv není jednoznačný. Což se mi potvrdilo i testováním Grangerovy kauzality. Nezaměstnanost dále ovlivňují domácí HDP a zahraniční HDP.
Keywords: Nezaměstnanost; VAR model; Kaitzův index; Minimální mzda
Thesis title: Analysis of the Impact of Minimum Wage on Unemployment in the Economy
Author: Kuželková, Natália
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
In my master thesis, I examined the impact of the minimum wage on youth unemployment. To do this, I use quarterly data from the beginning of 2010 to mid-2022. The hypothesis stated is that minimum wage increases have a negative effect on unemployment of people under 24 years of age in the Czech Republic. I examined this using a vector autoregression model that included the unemployment rate, inflation, GDP, and the Kaitz index. I used two models to do this, one investigated their short-run relationship and the other investigated the long-run-one. My study concluded that the minimum wage affects unemployment, but its direct effect is not clear. Which I confirmed by testing Granger causality. Unemployment is further affected by domestic GDP and foreign GDP.
Keywords: Minimum wage; Unemployment; VAR model; Kaitz index

Information about study

Study programme: Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 9. 2022
Date of submission: 11. 1. 2024
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81437/podrobnosti

Files for download

    Last update: