Postavení Německa v Evropské unii - německý trh práce v evropském kontextu

Název práce: Position of Germany in the European union - german labour market in european context
Autor(ka) práce: Šolcová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Steinmetzová, Dana
Oponenti práce: Hitzgerová, Vlasta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
At first this work will characterize the german economy from historical and economic point of view. Second the position of Germany in Europian union will be described. Finaly the german labour market will be highligted including the influence of the EU on it. The goal of this work is to point out the currant situation on the german labour market, its specific aspects and the real effect of the reforming steps carried out during the last five years.
Klíčová slova: german labour market; position of Germany in the EU; historical-economic development of Germany
Název práce: Postavení Německa v Evropské unii - německý trh práce v evropském kontextu
Autor(ka) práce: Šolcová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Steinmetzová, Dana
Oponenti práce: Hitzgerová, Vlasta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je charakterizovat postavení Německa, vedle Francie jednoho ze dvou hlavních tahounů evropské integrace, v rámci Evropské unie a v tomto kontextu se pak podrobněji zaměřit na německý trh práce, který představuje jednu ze zásadních slabin německé ekonomiky. Práce bude rozdělena do tří kapitol. První kapitola bude charakterizovat Německo z makroekonomické stránky (s důrazem na trh práce) a stručně zachytí významné historické body, které sehrály roli ve vývoji německé poválečné ekonomiky. Předmětem druhé kapitoly bude vztah Německa k Evropské unii v období od sjednocení Německa po současnost. V jednotlivých dílčích bodech bude nahlíženo na konkrétní aspekty zmíněného vztahu: postoj Německa k evropské integraci, vliv sjednocení Německa na německou ekonomiku a EU, Německo a jednotný vnitřní trh EU, Německo jako čistý plátce do rozpočtu EU, předsednictví Německa v Radě EU a na závěr postoj Německa k rozšíření EU o Turecko. Třetí kapitola bude věnována německému trhu práce. Nejprve bude charakterizováno postavení německého trhu práce v rámci evropského trhu práce, dále jeho specifika, jaké efekty či ztráty z členství v EU plynou a jaký postoj Německo zaujímá k otevření pracovního trhu pro občany nově přistoupivších zemí po východním rozšíření EU. Závěrem bude zhodnocen současný stav německého trhu práce a diskutována potřebnost reforem. Předpokládaný rozsah práce je 40 až 50 stran. Předběžný přehled hlavních zdrojů: Kadeřábková, Anna: Makroekonomická analýza Wessels, Wolfgang/Diedrichs, Udo: Die neue Europäische Union: im vitalen Interesse Deutschlands?, 2006 Göler, Daniel: Europapoltik im Wandel: Deutsche Integrationsmotive und Integrationsziele nach der Wiedervereinigung, 2004 Hörber, Thomas: The foundations of Europe: Europian Integration Ideas in France, Germany and Britain in the 1950s, 2006 Moravcová, D./Plechanovová, B./Kreidl, J.: Evropská politika sjednoceného Německa 1990 -- 1999 Adámková, V.: Vnitřní trh Evropské unie, VŠE, 2000 VŠE v Praze: Německé hospodářské dějiny, Oeconomia 2008 EU-27 Watch No.6, 2008 OECD Economic outlook Datenreport 2006 - Statistisches Bundesamt Statistické tabulky - Statistisches Bundesamt Bundesagentur für Arbeit Eurostat www.wto.org - Trade policy reviews
Klíčová slova: Postavení Německa v EU; Historicko-ekonomický vývoj Německa; Německý trh práce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 14. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15696/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: